Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ældreserviceindikator - Leveret hjemmehjælp - eget hjem

Beskrivelse

Leveret hjemmehjælp er hjælp, der ydes i forhold til Lov om Social Service § 83. Hjælpen omfatter personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Variablen omfatter ikke midlertidig hjemmehjælp.

Den varige hjemmehjælp er gratis for borgeren og ydes efter en visitation, der foretages af kommunen.

Borgeren har frit valg af leverandør af hjemmehjælp i eget hjem. Borgeren kan vælge, om hjælpen skal komme fra kommunen eller fra et af kommunen godkendt privat firma, som kan findes på kommunens hjemmeside. Kommunen skal sikre, at borgeren har mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp.

Kommunerne tilrettelægger hjemmehjælpen på baggrund af kommunalpolitiske overvejelser og markedsforhold, særlige lokale hensyn og borgernes behov. De leverandører, borgerne kan vælge imellem, skal være kvalificerede og opfylde kommunens generelle krav til hjemmehjælp.

I 2013 var der i Danmark 473 private leverandører af hjemmehjælp. Modtageren har mulighed for at skifte leverandør, når det ønskes, ved at oplyse dette til kommunen.

Flere og flere kommuner indfører rehabilitering, hvor borgerne trænes til aktiv selvhjælp fremfor kompenserende hjælp. Nogle kommuner registrerer rehabilitering under visiteret/leveret hjemmehjælp (§ 83) og andre kommuner under træningsydelser (§ 86). Der kan derfor være forskelle, hvis man sammenligner kommunernes hjemmehjælps- og træningsindsats. Nogle kommuner ændrer også registreringspraksis over tid.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad rehabilitering indeholder. I nogle kommuner omfatter det egentligt fysisk træning, mens det i andre kommuner primært er praktiske råd til, hvordan borgeren selv fx kan tage bad eller børste tænder.
Danmarks Statistik har ikke oplysninger, der gør det muligt at opgøre omfanget af rehabilitering.

Hver måned modtager Danmarks Statistik fra hver kommune data for visitationer og leveret hjemmehjælp, baseret på kommunens elektroniske omsorgsjournal (EOJ). P.t. er der tre leverandører af EOJ-systemer: Avaleo, CSC og KMD. Hvis der er fejl eller ændringer i leverancen til Danmarks Statistik, genfremsendes den af leverandøren eller kommunen.

Det har betydning for anvendelsen af data, da leverancerne anvendes forskelligt alt efter, hvilken systemleverandør kommunen bruger.

Til beregning af leveret hjemmehjælp anvendes tre dataleverancer fra EOJ på fritvalgsområdet:
· L1.1 - Start-/stoptider
· L1.2 - Visiteret hjemmehjælp
· L1.3 - Leveret hjemmehjælp

Leverance L1.1 omfatter oplysninger på besøgsniveau for de planlagte hjemmehjælpsbesøg, hvor hjemmehjælperen har registreret et start- og sluttidspunkt for besøget. Dette vil typisk ske i form af en registrering i en håndholdt computer (PDA), men det kan også være som en efterfølgende registrering af de faktiske tidspunkter for besøget. Der er ingen opdeling på personlig pleje og praktisk hjælp.

Leverance L1.2 er en registrering over alle borgere i kommunen, der er visiteret til varig hjemmehjælp efter reglerne om frit valg. Den visiterede hjælp er opgjort på personlig pleje og praktisk hjælp.

Leverance L1.3 omfatter oplysninger på besøgsniveau for de leverede hjemmehjælpsbesøg. Der er tale om besøgets længde hos borgeren. Dvs., at fx vejtid m.v. ikke indgår. Leverancen skal baseres på de planlagte hjemmehjælpsbesøg i kommunens omsorgssystemer, hvor der evt. justeres for afvigelser i forhold til den oprindeligt planlagte tid - dvs. at aflyste besøg fjernes. Tiderne bliver efterreguleret, hvis et besøg tager længere eller kortere tid end oprindeligt planlagt. Hver ydelsestype er angivet med et start- og sluttidspunkt fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis et besøg indeholder både praktisk hjælp og personlig pleje, er der foretaget en tidsmæssig opdeling af besøget i to.

Det var oprindeligt tænkt, at leverancen L1.3 skulle dække al leveret hjemmehjælp. Imidlertid er kvaliteten og dækningen af data mangelfuld for flere kommuner. Derfor er der valgt følgende metode til udarbejdelse af leveret hjemmehjælp:

Alle personer, der har modtaget et besøg ifølge L1.3, og hvor kommunen anvender AVALEO eller KMD som systemleverandør, og hvor kommunen eller Danmarks Statistik har godkendt leverancen af data til Danmarks Statistik, indgår i populationen af hjemmehjælpsmodtagere. Undtaget er borgere, hvor der ikke foreligger en visitation ifølge L1.2, da der sandsynligvis er tale om besøg hos personer, der har fået midlertidig hjemmehjælp, personer, der ikke har frit valg, og personer, der modtager sygeplejeydelser. Endvidere er personer, hvor der er stor forskel mellem den visiterede og den leverede hjælp, fratrukket.

Ikke alle private leverandører har i dag adgang til at registrere data om leveret tid til kommunernes omsorgssystem. Besøg udført af private leverandører af hjemmehjælp indgår for nogle kommuner således ikke i L1.3, så personer fra L1.2, der er visiteret til privat leverandør af hjemmehjælp er inddraget. Deres visiterede ydelser er korrigeret med en omregningsfaktor for at beregne den leverede hjælp, da den leverede hjælp typisk er lavere end visitationen. Forholdet mellem disse er fundet på nationalt plan og på leverandørtype på baggrund af kommuner, hvor både data om visiteret og leveret hjælp fundet valide og godkendt af enten kommunen eller Danmarks Statistik.

For nogle kommuner kan der være delvise oplysninger om den private leverede hjælp. Disse ydelser medtages, og kommunens øvrige visiterede ydelser korrigeres med den nationale omregningsfaktor og medtages i den samlede leverede hjemmehjælp.

Besøgene er opdelt tidsmæssigt på ydelsestyperne personlig pleje og praktisk hjælp.

Ovenstående gælder for de kommuner, som ikke anvender CSC som leverandør. For kommuner, der har CSC som leverandør, skal leverance L1.1 inddrages i stedet for leverance L1.3. Da L1.1 ikke indeholder en opdeling på personlig pleje og personlig hjælp, er dette forhold fundet for de visiterede ydelser, og denne fordeling er anvendt på det samlede minuttal i leverance L1.1. Også i leverance L1.1 er data for de private leverancer mangelfulde. Derfor er samme metode som for L1.3 anvendt her til at imputere privat leveret hjælp.

Den anvendte metode til at imputere den private leverede hjælp kaldes en gennemsnitsimputering. Man kunne også anvende donorimputering til at imputere data. Ved donorimputering overfører man de manglende værdier fra en donor der ligner modtageren mest muligt på centrale variable fx alder, køn, kommune, udbyder etc. Dermed komme der større variation i dataene, end ved en gennemsnitsimputering. Imidlertid vil totalen være den samme uanset om der anvendes gennemsnitsimputering eller donorimputering. Og uanset hvilken metode, der vælges, vil de imputerede data stadig kun være et gæt på, hvordan virkeligheden ser ud.

Imputerede data er markeret med koden 'FTI' i kolonnen AEL_Status.

For alle kommuner, der har CSC som systemleverandør, er der en opdeling af den samlede leverede hjælp på personlig pleje og praktisk hjælp ud fra, hvorledes den visiterede hjælp fordeler sig. Imidlertid er der ikke hentet nye data ind i datasættet, hvilket er sket med imputeringen af den private hjemmehjælp. Derfor bliver dette ikke markeret med en 'FTI'- markering.

Det er udelukkende, hvor der er tilføjet nye data i datasættet, som det er sket med den imputerede private hjælp, at der er 'FTI'-markering.

For leverance L12 modtages i Danmarks Statistik et ugentligt gennemsnit for hver måned fra kommunerne for den visterede tid. For leverance L11 og L13 modtages data for alle leverede besøg for hele måneden med angivelse i minutter. Disse omregnes til et ugentligt gennemsnit for hver måned, så data bliver sammenlignelige. Der er taget hensyn til antal dage i de enkelte måneder - samt skudår.

Således indeholder leveret hjemmehjælp et ugentligt gennemsnit hver måned i antal minutter. For hver borger kan der være flere forskellige leverandører, idet borgeren kan have valgt én leverandør til personlig pleje og en leverandør til praktisk hjælp og en anden leverandør til madservice. Madservice bliver rubriceret som praktisk hjælp.

Hvert femte år skal kommunen foretage en udbudsrunde med deres EOJ-system. Der kan i den forbindelse komme databrud, hvis kommunen skifter til en anden leverandør. I løbet af 2008-2013 er der ti kommuner, der har skiftet system.

Statistikken er udarbejdet fra 2011 og frem. Data ligger på cpr-nummerniveau. Før 2011 var det ikke muligt at udarbejde statistik over leveret hjemmehjælp, da kommunernes indberetninger var mere mangelfulde end nu.

København optræder med to forvaltninger: Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen. I datasættet angives Socialforvaltningen med kommunekode 102 og Sundhedsforvaltningen med kommunekode 103. Socialforvaltningen er primært for borgere på under 65 år, mens Sundhedsforvaltningen primært er for borgere på 65 år og derover.
Der kan optræde observationer på leverede besøg, der har varet mindre end ét minut. I 2012 blev kommunerne spurgt om årsagen hertil. Denne opgørelse af årsager fra kommunerne, hvor der er angivet 0-minutter i bilaget: 'Nulminutter svar fra kommuner 2012'

Et samlet billede af, hvor mange kommuner der har indberettet og på hvilket medie, findes i bilaget 'LEV TID L1 - antal indberettende kommuner'.

Se, hvilke måneder for hver kommune der er indberettet/godkendt for de seneste år, statistikken er udarbejdet i bilaget 'LEV HJÆLP L1 - indberettede maaneder fra kommunerne'.

Se en nærmere beskrivelse af fejlsøgning af data efter modtagelse, samt hvorledes Danmarks Statistik opregner for manglende kommuner i bilaget 'LEV TID L1 - fejlsøgning og opregning til Statistikbanken'.

Se supplerende dokumentation - kvalitetsdeklarationer - for ældreområdet på
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/aeldreomraadet---indikatorer

Se desuden en emneside om ældreområdet på http://www.dst.dk/aeldre.

Bilag

Variable

LEV_TYPE_LEV Leverandørtype for leveret hjemmehjælp frit valg
PERPL_LEV Personlig pleje frit valg, gennemsnitlig leveret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør
PRAHJ_LEV Praktisk hjælp frit valg, gennemsnitlig leveret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør