Gå til sidens indhold

PERPL_LEV

Navn

PERPL_LEV

Beskrivende navn

Personlig pleje frit valg, gennemsnitlig leveret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2011
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Den personlige pleje borgeren i eget hjem får leveret gennem kommunen i henhold til Lov om Social Service § 83. Hjælpen omfatter både kommunale og private leverandører.

Detaljeret beskrivelse

Man kan finde en overordnet beskrivelse af området her:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldreserviceindikator---leveret-hjemmehjaelp---eget-hjem

Ved personlig pleje forstås personlig hjælp og pleje i henhold til Lov om Social Service § 83. Hjælpen gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Leveret tid angives som et gennemsnitligt antal minutter pr. uge i en given måned. Hvis en borger fx får leveret 9 times praktisk hjælp hver anden uge, er det gennemsnitlige antal minutter pr. uge angivet til 270 minutter. Når der i datasættet står 270 minutter, betyder det således, at modtageren for den pågældende måned vil modtage 1.161 minutters hjælp (4,3 uger gange 270 minutter).

Der forekommer rækker med værdien '0'. Dette skyldes, at kommunerne indberetter praktisk hjælp og personlig pleje i samme rækker. Hvis borgeren får leveret praktisk hjælp men ikke personlig pleje, vil der stå '0' i kolonne 'PERPL_VIS'. Der optræder ikke værdier med '.'.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer, der er har modtaget personlig pleje i eget hjem

Opgørelsen omfatter de personer, der får leveret hjemmehjælp efter Lov om Social Service §83. Datagrundlaget er månedlige dataleverancer, og statistikken bygger på indberetninger fra de kommuner, der har leveret data for mindst én måned, og hvor personen også har fået visiteret hjemmehjælp. Antal minutter er et ugentligt gennemsnit pr. måned pr. modtager pr. leverandør. Leverandørtype angiver, om det er en kommunal eller privat leverandør. Ikke alle kommuner indberetter leveret hjælp fra private leverandører. For at beregne denne hjælp er forholdet mellem visiteret og leveret privat hjælp for de indberettende kommuner fundet, og denne andel er anvendt på den visiterede private hjælp for de manglende kommuner for at beregne deres leverede privat hjælp.

Værdisæt

PERPL_LEV har ingen værdisæt