Gå til sidens indhold

LEV_TYPE_LEV

Navn

LEV_TYPE_LEV

Beskrivende navn

Leverandørtype for leveret hjemmehjælp frit valg

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2011
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Leverandørtypen angiver om den leverandør, der skal udføre den varige hjemmehjælp, er kommunal eller privat. Der er frit valg i hjemmehjælpen til at vælge, hvilken leverandør borgeren ønsker skal udføre personlig pleje og praktisk hjælp.

Detaljeret beskrivelse

Detaljeret Officiel beskrivelse:
Man kan finde en overordnet beskrivelse af området her:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/aeldredokumentation---leveret-hjemmehjaelp--frit-valg.aspx

I de modtagne data fra kommunerne er der en kolonne med leverandørens CVR-nummer (virksomhedsnummer, LEV_CVRNR).

LEV_CVR oplyser, hvilken leverandør borgeren får leveret hjælp fra. Der kan være forskel fra den leverandør, borgeren er visiteret til, idet kommunernes registre ikke opdateres med en ny leverandør med faste intervaller, eller en midlertidig leverandør anvendes. Bl.a. er det kommunens opgave at sørge for, at borgeren får leveret hjælp i tilfælde af, at en privat leverandør er gået konkurs eller lignende.

'LEV_TYPE_LEV' dannes ud fra 'LEV_CVRNR', som er leverandørens CVR-nummer. En kommunal leverandør får koden 1. Øvrige leverandører får koden 2 for privat leverandør.

Når man sammenligner antal besøg over årene, har det betydning for antallet af besøg, hvor mange kommuner der indgår i populationen.
For en del af kommunerne er hele eller dele af den private hjemmehjælp derfor imputeret. I 2013 blev der i 47 kommuner ud af 82 (København indgår med 2 forvaltninger) imputeret privat hjemmehjælp fra kommunens visiterede hjemmehjælp. I 2012 var det 58 ud af 86 kommuner, og i 2011 var det 50 ud af 72 kommuner.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Personer der har modtaget hjemmehjælp i eget hjem

Opgørelsen omfatter de personer, der får leveret hjemmehjælp efter Lov om Social Service §83. Datagrundlaget er månedlige dataleverancer, og statistikken bygger på indberetninger fra de kommuner, der har leveret data for mindst én måned, og hvor personen også har fået visiteret hjemmehjælp. Antal minutter er et ugentligt gennemsnit pr. måned pr. modtager pr. leverandør. Leverandørtype angiver, om det er en kommunal eller privat leverandør. Ikke alle kommuner indberetter leveret hjælp fra private leverandører. For at beregne denne hjælp er forholdet mellem visiteret og leveret privat hjælp for de indberettende kommuner fundet, og denne andel er anvendt på den visiterede private hjælp for de manglende kommuner for at beregne deres leverede privat hjælp.

Værdisæt

D283000.TXT_LEV_TYPE_LEV - Leverandørtype for leveret hjemmehjælp frit valg
Kode tekst Fra dato Til dato
1 Kommunal leverandør 01-01-2000 31-12-2999
2 Privat leverandør 01-01-2000 31-12-2999