Gå til sidens indhold

BNP-nedgang på 1,4 pct. i første kvartal 2024

BNP
Sæsonkorrigeret
-1,4 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024

Nationalregnskab 1. kvt. 2024 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,4 pct. i første kvartal 2024, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Væksten for første kvartal 2024 er dermed revideret op med 0,4 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse: Nationalregnskab 1. kvt. 2024. Kvartalsvæksten i BNP var især drevet af tilbagegang i medicinalindustrien og transportbranchen. Omvendt bidrog fremgang i forsyningsbranchen og det offentlige til at dæmpe tilbagegangen. I første kvartal steg beskæftigelsen med 0,5 pct., svarende til 17.300 personer, mens de præsterede timer steg med 0,5 pct. I denne version af nationalregnskabet er der, ud over almindelige løbende revisioner, foretaget en hovedrevision i overensstemmelse med den fælles europæiske revisionspolitik for nationalregnskab. Læs mere om hovedrevision og usikkerhed ved denne opgørelse af nationalregnskabet under Særlige forhold.

BNP (kædede værdier), beskæftigede personer samt præsterede timer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Store eksportbevægelser i udenrigsøkonomien

Den samlede eksport faldt i første kvartal med 4,6 pct. Faldet skyldes især et fald i eksporten af tjenester, som faldt med 9,5 pct., mens eksporten af varer i perioden steg med 0,1 pct. Faldet i tjenesteeksporten skyldes især et fald i søtransport, hvilket skal ses i sammenhæng med stigende fragtrater i søtransporten. I første kvartal faldt importen med 0,1 pct., som særligt er drevet af importen af tjenester, som faldt med 0,8 pct., hvorimod importen af varer steg med 0,6 pct. Væksten i importen af varer præges især af importen af skibe, mens importen af kørertøjer har dæmpet væksten.

Dermed er den samlede eksport revideret op, mens den samlede import er revideret ned, hvilket giver anledning til en lille opjustering af nettoeksporten i forhold til seneste offentliggørelse af nationalregnskabet.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Skibe giver fremgang i investeringerne

I første kvartal steg de faste bruttoinvesteringer med 1,0 pct. i forhold til fjerde kvartal 2023, stigningen er mest markant for gruppen maskiner, transportmidler mv. Her er det transportmidler, der trækker op med en stigning med 84,6 pct., mens maskiner faldt med 5,3 pct. Den kraftige stigning for transportmidler er drevet af den store import af skibe, nævnt ovenfor. Ud over stigningen i maskiner, transportmidler mv. er der et fald i boligbyggeriet på 6,2 pct., der dæmper den samlede vækst i investeringerne.

Mindre fald i husholdningernes forbrug

Husholdningernes forbrug faldt med 0,2 pct. i årets første kvartal. Dette er især præget af, at køb af køretøjer faldt med 18,8 pct. Faldet skal ses i lyset af et højt niveau for køb af køretøjer i fjerde kvartal 2023. Øvrige varige varer faldt med 2,7 pct., hvor forbruget af drikkevarer og tobak samt beklædning og fodtøj hhv. faldt med 7,6 og 4,5 pct. mens forbruget fritid, sport og kultur modsvarede tilbagegangen og steg med 8,4 pct. Endvidere voksede husholdningernes forbrug af tjenester med 1,5 pct.

BNP-vækst i udvalgte lande, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1, Eurostat, U.S. Bureau of Economic Analysis (tabel 3), Office for National Statistics samt egne beregninger. Senest opdateret 28. juni 2024.

BNP-fremgang i EU-landene, USA og Storbritannien

I første kvartal var der for EU-27 samlet en vækst i BNP på 0,3 pct. og tilsvarende for USA en stigning på 0,3 pct., mens Storbritannien havde en vækst på 0,6 pct. Danmark havde den største tilbagegang i væksten på 1,4 pct. i første kvartal, hvor kun Nederlandene og Estland ligeledes oplevede tilbagegang. Nedgangen for Danmark skal ses i lyset af en kraftig fremgang i tredje og fjerde kvartal 2023. De resterende lande oplevede mindre eller pæn fremgang i BNP i første kvartal. Sammenlignes første kvartal 2024 med første kvartal 2023 bemærkes det, at selv om Danmark oplevede tilbagegang i først kvartal 2024, ligger BNP alligevel 1,4 pct. over BNP i samme periode året før. Desuden har en række Syd- og Østeuropæiske lande samt USA en pæn fremgang i BNP, mens Danmarks nabolande og andre sammenlignelige lande har oplevet en beskeden fremgang eller tilbagegang i BNP.

Danmarks nationalregnskab

 

2024

2023

2024

 

1. kvt.

1. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

679,3

1,4

1,1

1,7

-1,4

Import af varer og tjenester

405,9

3,3

2,3

-1,1

-0,1

Import af varer

221,8

-0,1

0,8

-2,7

0,6

Import af tjenester

184,1

7,4

4,1

0,6

-0,8

Forsyning i alt

1085,3

2,1

1,6

0,6

-0,9

Eksport af varer og tjenester

465,5

7,4

2,1

6,8

-4,6

Eksport af varer

278,0

5,4

-0,5

4,2

0,1

Eksport af tjenester

187,6

8,9

4,9

9,4

-9,5

Privatforbrug

322,5

1,1

-1,1

1,5

-0,2

Husholdningernes forbrugsudgifter

311,7

1,1

-1,2

1,5

-0,2

Køb af køretøjer

11,5

-15,2

-6,1

14,0

-18,8

Andre varer

123,8

-0,1

-0,5

0,9

-0,7

Tjenester i alt inkl. turisme

176,4

3,5

-1,2

0,8

2,1

Tjenester i alt

175,9

1,9

-1,0

0,4

1,5

Turistindtægter (-)

-10,3

-8,6

-3,5

1,4

-4,8

Turistudgifter (+)

10,8

8,8

-7,6

9,1

0,7

NPISH forbrugsudgifter2

10,8

0,9

0,9

-0,1

0,2

Offentlige forbrugsudgifter

156,5

0,6

-1,1

-0,9

1,1

Faste bruttoinvesteringer

143,5

-4,3

3,7

-9,9

1,0

Boliger

34,8

-8,1

-0,7

2,0

-6,2

Andet byggeri og anlæg

34,3

-14,4

-3,0

-6,2

-1,8

Maskiner, transportmidler mv.

31,1

7,2

0,0

-21,0

17,0

Intellektuelle rettigheder

43,2

1,5

16,8

-13,7

-0,5

Lagerforøgelser mv.3

-2,7

-2,8

-0,2

-0,8

-1,7

Endelig indenlandsk anvendelse

619,8

-2,7

-0,2

-2,9

-1,5

Endelig anvendelse i alt4

1085,3

1,7

0,9

1,6

-3,2

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1086,3

1,0

0,0

0,1

0,5

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3192,7

1,1

0,2

0,1

0,5

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

I forbindelse med denne offentliggørelse er der foruden den sædvanlige revision af de seneste år, også foretaget en hovedrevision af nationalregnskabet. De offentliggjorte kvartalstal er gjort konsistente med de hovedreviderede årstal for nationalregnskabet tilbage til 1990. Hovedrevisionen er udarbejdet for at overholde den europæiske aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics, HERP). Ved denne hovedrevision er der implementeret nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende. Læs mere om hovedrevisionen på dst.dk: Hovedrevision af nationalregnskabet - 2024.

Revideret offentliggørelse af nationalregnskab for 1. kvt. 2021 til 1. kvt. 2024

Dette er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2024. I denne version er alle serier revideret i overensstemmelse med opgørelsen af det årlige Nationalregnskab 2021-2023 juni-version, offentliggjort 28. juni 2024. Fra første kvartal 2021 til fjerde kvartal 2023 er der foretaget en opdatering af det kvartalvise kildegrundlag og en tilpasning til de nye årstal gennem matematisk udglatning (årsopregning) af de kvartalsvise serier. Der er desuden for årene 2021-2023 indarbejdet reviderede oplysninger for bl.a. Betalingsbalance og udenrigshandel, Offentlige finanser, Arbejdstidsregnskabet samt Industriens salg af varer. For første kvartal 2024 er nationalregnskabet genberegnet med de senest opdaterede kilder. BNP i første kvartal 2024 er revideret op med 0,4 procentpoint. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 1. kvt. 2024. Læs mere om størrelsen af revisionerne i BNP-væksten generelt set i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Mere dækkende opgørelse af Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg fra 14. juni bygger nu på indberetninger fra langt størstedelen af de momsregistrerede virksomheder for første kvartal 2024. I den seneste offentliggørelse af Nationalregnskabet 1. kvt. 2024 var der indarbejdet estimater baseret på en foreløbig intern udgave af Firmaernes køb og salg, hvor der indgik mange imputerede oplysninger. På baggrund heraf er der revideret i aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv, byggeriet samt privatforbruget for første kvartal 2024.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19, høj inflation og andre betydelige begivenheder, der har givet usædvanligt store udsving i økonomien på kort sigt. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for perioden i forbindelse med COVID-19 m.m. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-ARIMA-SEATS-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i højere grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse. Det forventes, at der senest ved udgivelsen af Nationalregnskabet 2. kvt. 2024 ultimo september vil blive indarbejdet en opdatering af modellerne i sæsonkorrektionen.

BNP
Sæsonkorrigeret
-1,4 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,5 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2024 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. august 2024

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med national-regnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Læs mere i statistikdokumentationen. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og  metoder på www.dst.dk/nationlregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation