Gå til sidens indhold

Eksporten af tjenester steg i april

Betalingsbalance og udenrigshandel april 2024

Ændret 11. juni 2024 kl. 14:55

Der er desværre konstateret fejl på indkomst i 2020, som reducerer overskuddet på betalingsbalancen med 17,9 mia. kr. Fejlen er rettet i tredje figur.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I april steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,8 pct. til 162 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,5 pct. til 139 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Betalingsbalancen og udenrigshandelen er blevet hovedrevideret tilbage til 2005 siden seneste offentliggørelse. Revisionen har medført en opjustering af importen og dermed en nedjustering af betalingsbalancens løbende poster. Find yderligere information i afsnittet "Hovedrevision af betalingsbalancen".

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Varer trækker overskuddet på betalingsbalancen op i april

I april lå overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 29,1 mia. kr., hvilket er 3,4 mia. kr. højere end i marts. Det skyldes især en stigning i overskuddet på varer, som følge af et fald i importen men også en stigning i overskuddet på tjenester, som følge af en stigning i eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2024

Udvikling

Januar-april

 

Mar.

Apr.

Apr.1

3 mdr.2

2023

2024

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

25,7

29,1

..

..

76,2

85,1

Indtægter

190,7

192,7

1,1

-0,3

733,3

744,8

Udgifter

164,9

163,7

-0,7

-0,3

657,1

659,7

Varer og tjenester

19,8

23,1

..

..

84,9

82,8

Eksport

160,6

161,8

0,8

-0,6

623,0

625,0

 Import

140,8

138,7

-1,5

-0,4

538,1

542,3

Varer

19,9

21,5

..

..

69,0

82,7

Eksport

95,2

95,3

0,1

-0,8

363,3

372,2

Import

75,3

73,8

-1,9

-0,9

294,3

289,5

Varer som krydser dansk grænse

6,9

5,7

..

..

24,7

28,9

Eksport

73,4

71,3

-2,8

1,3

289,6

285,8

Import

66,5

65,6

-1,4

-0,2

264,8

256,9

Varer som ikke krydser dansk grænse

13,1

15,8

..

..

44,2

53,8

Eksport

21,8

24,0

9,9

-6,8

73,7

86,4

Import

8,7

8,2

-5,9

-6,2

29,5

32,6

Tjenester

-0,1

1,6

..

..

15,9

0,0

Eksport

65,4

66,5

1,7

-0,3

259,7

252,8

Import

65,5

64,9

-0,9

0,2

243,8

252,8

Indkomst

9,0

9,1

..

..

0,1

13,6

Indtægter

27,2

27,8

2,0

2,4

94,1

105,4

Udgifter

18,2

18,6

2,2

-0,5

94,0

91,9

Løbende overførsler

-3,0

-3,2

..

..

-8,8

-11,3

Indtægter

2,9

3,2

10,4

-5,3

16,3

14,4

Udgifter

5,9

6,3

7,0

1,1

25,1

25,6

Kapitaloverførsler mv.

0,1

-0,1

..

..

0,5

0,4

Fordringserhvervelse, netto

25,8

29,0

..

..

76,7

85,4

1 April 2024 i forhold til marts 2024.
2 Februar-april 2024 i forhold til november 2023-januar 2024.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Hovedrevision af betalingsbalancen

I forbindelse med denne offentliggørelse er der ud over den ordinære revision af årene 2021-2024 foretaget en hovedrevision tilbage til 2005. Revisionerne giver især anledning til en opjustering af importen og dermed bliver overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nedjusteret.

Betalingsbalancens løbende poster, netto, før og efter revisionenKilde: www.statistikbanken.dk/vbbq (Figuren er ændret i forhold til oprindelig version)

Varer

Fra 2022 er der indført ny metode for opgørelsen af handlen med naturgas, som har stor indflydelse på både importen og eksporten af varer i 2023. I den nye metode fjernes transithandel med gas. Læs mere her

Indarbejdelse af ny kilde til opgørelse af privates import af varer medfører revisioner i hele perioden, men har især betydning fra 2020 og frem.

I 2022-2024 justeres både import og eksport som følge af ny metode, der bl.a. omplacerer handel, der før blev behandlet som returvarer, til almindelig import og eksport, der skal indgå i betalingsbalancen.

Før 2022 er eksporten især justeret som følge af nye oplysninger om køb af jetpetroleum, mens importen især justeres som følge af nye oplysninger om skibe og fly.

Nye oplysninger fra virksomhederne påvirker både importen og eksporten af varer.

Tjenester

Kvalitetssikring af data forgår i tæt samarbejde med de indberettende virksomheder og i denne revision har det bl.a. medført en betydelig opjustering af importen af tjenester fra 2010 og frem, hvor de største revisioner ses i sidste halvdel af perioden Herudover påvirkes importen især af nye oplysninger om lufttransport.

Import af rejsetjenester er revideret tilbage til 2008 som følge af ny metode, hvor opgørelsen nu i højere grad sker på baggrund af andre landes eksport til Danmark.

Udenrigshandel med varer og tjenester, eksport og import, før og efter revisionenKilde: www.statistikbanken.dk/vbbq

Formueindkomst

Revisionerne til andre investeringer i 2017-2019 skyldes flytning fra direkte investeringer til andre investeringer i forbindelse med filialkapital. Revisionerne til valutareserven kommer fra bruttoficering af mellemværende med IMF og SDRere.

Yderligere information om betalingsbalancens revisioner, herunder revisionsoversigter, findes her.

Omlægning af tabeller i statistikbanken

I forbindelse med denne offentliggørelse omlægges en række tabeller i statistikbanken. Omlægningen sker som led i øget fokus på udenrigshandel opgjort efter ejerskifte og medfører, at detaljeringsgraden i betalingsbalancen for varer (der krydser grænsen) øget betydeligt. Læs mere her

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2024 - Nr. 163

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation