Gå til sidens indhold

I 2022 var der 416.000 økonomisk aktive firmaer

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2022

I 2022 var der 416.000 økonomisk aktive firmaer i den foreløbige generelle firmastatistik. Dette svarer til en stigning på 88.500 aktive firmaer i forhold til året før og skyldes indførelsen af en udvidet definition af hvornår, et firma er aktivt. Tidligere blev oplysninger om omsætning og beskæftigelse anvendt som primære kilder til bestemmelse af reel aktivitet. Fra 2022 er opgørelsesmetoden udvidet med oplysninger om firmaernes aktiver og om koncernrelationer. Stigningen i antallet af økonomisk aktive firmaer på grund af de ændrede definitioner kan primært henføres til en stigning på 71.564 firmaer inden for branchen finansiering og forsikring og 7.534 firmaer inden for branchen ejendomshandel og udlejning. Samlet set er antallet af firmaer, der har ansatte, steget med 2.400 (1,4 pct.) til i alt 181.000 fra 2021 til 2022, hvilket betyder at den nye opgørelsesmetode hovedsageligt påvirker antallet af virksomheder uden ansatte.

Udvikling i antal aktive firmaer i Generel FirmastatistikKilder: www.statistikbanken.dk/FGF3 og www.statistikbanken.dk/GF3

Flest reelt nye virksomheder i erhvervsservice

Antallet af reelt nye firmaer påvirkes, ligesom bestanden af firmaer i Generel Firmastatistik i opadgående retning, som følge af den nye afgræsning af økonomisk aktive virksomheder. I 2022 blev der skabt 39.200 reelt nye virksomheder med i alt 8.900 årsværk. Der var flest nye virksomheder inden for branchen erhvervsservice, hvor de i alt 7.600 nye firmaer skabte arbejdspladser svarende til over 2.300 årsværk. Med 2.900 årsværk blev der skabt flest nye arbejdspladser blandt de 5.700 nye virksomheder inden for branchen handel og transport mv., svarende til et halvt årsværk pr. virksomhed.

Firmaer i energiforsyning firedobler årets resultat efter skat

Foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv viser, at firmaerne i de private byerhverv i 2022 opnåede et resultat efter skat på 744 mia. kr., en stigning på 158 mia. kr. sammenlignet med året før. Den samlede stigning skyldes især branchen transport, primært gruppen sø- og kysttransport af gods, som i 2022 alene havde en stigning i resultat efter skat på 150 mia. kr. sammenlignet med 2021. I branchen energiforsyning voksede resultatet efter skat markant fra 19 mia. kr. til 81 mia. kr., altså mere end en firedobling af årets resultat. Omvendt faldt årets resultat efter skat i branchen videnservice, med 51 mia. kr. fra 125 mia. kr. til 75 mia. kr. I branchen information og kommunikation blev årets resultat mere end halveret fra 17 mia. kr. til 7,7 mia. kr. På grund af statistikkens brancheafgrænsning påvirkes antallet af firmaer i statistikken kun i mindre grad af den udvidede definition for, hvornår et firma er aktivt. Derfor kan stigningen i årets resultat hovedsageligt henledes til bedre resultater i samme målpopulation.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2021

2022*

2021

2022*

2021

2022*

2021

2022*

 

antal

mio. kr.

I alt

233734

247806

1313607

1381638

4968993

6331117

585801

743761

Råstofindvinding

221

223

3781

3787

20609

33301

7580

11013

Industri

15570

15734

275012

286091

1006237

1175213

107049

121782

Energiforsyning

1403

2249

10661

11618

569990

1108177

18565

80946

Vandforsyning og
renovation

2442

2360

9651

10228

41576

46772

2923

2066

Bygge og anlæg

35949

36811

156446

162967

332111

378310

20354

29388

Handel med biler

7757

7825

40014

41425

210198

208456

9030

11173

Engroshandel

14651

15550

145768

151935

1039859

1220430

62044

70716

Detailhandel

18375

18156

134469

136213

381463

399419

14399

7631

Transport

11807

12312

108935

115780

578687

874964

91523

241511

Hotel og restauranter

14633

14510

61193

70602

56802

76394

2220

3611

Information og
kommunikation

194454

20503

101407

107654

217956

237591

17219

7757

Ejendomshandel

30334

37866

23011

24409

96178

107094

89017

65454

Videnservice

39070

41504

141078

152716

277620

307351

125389

74867

Rejsebureauer mv.

20684

20874

99323

103494

134877

153125

17998

15479

Reparation af
husholdningsartikler

1394

1329

2858

2719

4829

4521

490

368

* Foreløbige tal for 2022
Kilder: www.statistikbanken.dk/FREGN2 og www.statistikbanken.dk/REGN2

240 nye højvækstvirksomheder

I perioden 2019-2022 kom der 240 nye højvækstvirksomheder til. Tilsammen har de nye højtvækstvirksomheder skabt nye arbejdspladser svarende til 5.600 årsværk. Der var flest nye højvækstvækstvirksomheder i branchen erhvervsservice, hvor 68 virksomheder tilsammen skabte nye arbejdspladser svarende til 1.550 årsværk. Opgørelsen af højvækstvirksomheder er ikke påvirket af overgangen til den nye afgrænsning af økonomisk aktive virksomheder på nuværende tidspunkt, da statistikkens grundpopulation er nye virksomheder fra 2017 og 2018.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2023 - Nr. 405

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2018-2021 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i 2016 eller 2017, og havde fem eller flere ansatte i 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation