Gå til sidens indhold

Kommunerne budgetterer med 400,6 mia. kr.

Kommunale og regionale budgetter 2023

Kommunerne budgetterer med nettodriftsudgifter på 400,6 mia. kr. i 2023. Det er en stigning på 10,6 mia. kr. fra 2022 i løbende priser eller 2,7 pct. Udgifterne til Senior- og førtidspension samt Tilbud til voksne med særlige behov vokser relativt mere end resten af budgettet med en vækstrate på 6,9 pct. for begge områder. Derimod falder de budgetterede udgifter til Kontante ydelser mærkbart med 4,1 mia. kr. svarende til 11 pct. Faldet i Kontante ydelser skyldes primært lavere budgetterede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp. Statistikken er baseret på de første vedtagne budgetter for 2023. Budgetterne er vedtaget i oktober 2022 og kan ikke direkte sammenlignes med regnskabstallene.

Kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter. Udvalgte hovedfunktioner.Kilde: www.statistikbanken.dk/budk32

Budgetterede udgifter til dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp falder

Kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter til dagpenge til forsikrede ledige falder i 2023 med 3,0 mia. kr. til 9,3 mia. kr. Det svarer til et fald på 24,5 pct. og følger dermed udviklingen fra 2022, hvor udgifterne til dagpenge faldt med 2,5 mia. kr. Nedgangen i de budgetterede udgifter til dagpenge kommer efter en stigning i 2021 på 4,7 mia. kr. i forlængelse af COVID-19-krisen. Desuden falder kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter til kontant- og uddannelseshjælp med 1,4 mia. kr. til 8,5 mia. kr. i 2023.

Budgetterede udgifter til senior- og førtidspension fortsætter med at stige

Kommunerne budgetterer i 2023 med nettodriftsudgifter til senior- og førtidspension for 35,1 mia. kr. Det er 2,3 mia. kr. mere end i 2022. Således udgør senior- og førtidspension 8,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter i budget 2023 mod 8,4 pct. i budget 2022. Den forventede stigning i udgifterne til senior- og førtidspension skal ses i lyset af at antallet af personer på seniorpension og antallet af førtidspensionister er steget i de seneste år.

Kommunernes budgetterede anlægsudgifter falder

Kommunerne budgetterer med nettoanlægsudgifter for 16,5 mia. kr. i 2023. Det svarer til et fald på 0,7 mia. kr. eller 4,1 pct. Fordelt på områder udgør Transport og infrastruktur, Folkeskolen mv. og Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger de største anlægsposter på budget 2023 med i alt 10,2 mia. kr., hvilket svarer til 61,9 pct. af de samlede budgetterede nettoanlægsudgifter i 2023.

Kommunernes budgetter

 

2022

2023

Ændring

 

mia. kr.

pct.

Bruttodriftsudgifter (1)

470,9

484,9

14,0

3,0

Driftsindtægter i alt (2)

55,6

58,5

3,0

5,3

Statsrefusion i alt (3)

25,3

25,8

0,4

1,7

Nettodriftsudgifter (4=1-2-3)

390,0

400,6

10,6

2,7

Heraf sociale opgaver og beskæftigelse

224,6

228,9

4,2

1,9

Bruttoanlægsudgifter (5)

21,6

20,7

-0,9

-4,2

Anlægsindtægter (6)

4,4

4,2

-0,2

-4,2

Nettoanlægsudgifter (7=5-6)

17,2

16,5

-0,7

-4,1

Anm.: Tallene er i løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/budk1

Regionernes budgetterede sundhedsudgifter vokser

Regionernes budgetterede nettodriftsudgifter til sundhedsområdet vokser i 2023 med 5,2 mia. kr. til 129,6 mia. kr. Samlet set budgetterer regionerne i 2023 med nettodriftsudgifter for 132,6 mia. kr., hvoraf Sundhed udgør 97,7 pct. Hovedområderne Social og specialundervisning og Regional udvikling udgør kun 3,1 mia. kr. eller 2,4 pct. af de samlede udgifter. Nettodriftsudgifterne til Somatiske sygehuse og Psykiatriske sygehuse og afdelinger er budgetteret til at stige med 3,0 og 0,4 mia. kr. til hhv. 83,1 og 10,3 mia. kr. i 2023. Ydermere er regionernes udgifter til Sygesikring mv. budgetteret til at stige med 0,9 mia. kr. til 25,3 mia. kr. mens udgifterne til Administration af sundhedsområdet forventes at vokse med 0,7 mia. kr. til 5,8 mia. kr.

Regionernes budgetterede nettodriftsudgifter. Sundhed.Kilde: www.statistikbanken.dk/budr32

Nyt fra Danmarks Statistik

18. januar 2023 - Nr. 16

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes i årets budgetterede pris- og lønniveau på grundlag af detaljerede budgetoplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner, er autoriseret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Budgetterne er kommunernes forventede ud¬gifter i oktober året før budgetåret og kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskaberne.
Flere oplysninger findes i statistikdokumentationen og på emnesiderne Kommunernes regnskaber og budgetter og Regionernes regnskaber og budgetter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation