Gå til sidens indhold

Flere industrivirksomheder mangler ordrer

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
januar 2023
Ændring +1 point
december - januar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
januar 2023
Ændring 0 point
december - januar

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2023

Efter en længere periode med fremgang og en produktionskapacitet, der blev vurderet utilstrækkelig, er der nu en overvægt af virksomheder i industrien, der melder, at deres produktionskapacitet er mere end tilstrækkelig. Det skal ses i sammenhæng med både ordreindgangen og ordrebeholdningen, der også har været faldende siden den seneste top i andet kvartal 2022. Som det ses nedenfor, er der nu en overvægt af virksomheder, der melder, at den ordreindgang, de har oplevet de seneste tre måneder, har været faldende. Samme tendens ses i forventningerne for de kommende tre måneder, der også har været faldende over en lang periode, men stiger i første kvartal 2023. Stigningen er dog ikke nok til at forlade det negative niveau, der viser en overvægt af forventninger om yderligere fald. Foreløbig holder produktionsniveauet sig højt, hvilket også ses i de seneste tal for Industriens produktion og omsætning her: Nyt fra Danmarks Statistik 2023:6.

Udviklingen i udvalgte indikatorer for industrienKilde: www.statistikbanken.dk/baro1 og baro2

Erhvervslivets udfordringer som følge af invasionen i Ukraine aftager

I konjunkturbarometrene spørger vi for tiden virksomhederne om, i hvor høj grad de er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser, problemer med leverancer af energi og varer samt deres risiko for afvikling. I denne måned viser tallene, at udfordringerne aftager over hele linjen. Der er således færre virksomheder, der er meget påvirket af stigende priser og forsyningsproblemer eller er i risiko for afvikling. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx) for januar.

Produktionsbegrænsninger

I industrien falder andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft fortsat fra 21 pct. i fjerde kvartal 2022 til 17 pct. i første kvartal 2023. Det gælder også andelen, der melder om mangel på materialer, hvor faldet er fra 41 pct. til 32 pct. i samme periode. Det dækker dog over en stor spredning mellem de forskellige dele af industrien, hvor det fx er 73 pct. af virksomhederne i maskinindustrien, der melder om mangel på materialer, mens det kun er hhv. 4 og 6 pct. for den kemiske industri og medicinalindustrien. Udviklingen i produktionsbegrænsninger for bygge og anlæg og serviceerhverv i alt er flad på månedsbasis.

De sammensatte konjunkturindikatorer er uændrede

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i januar viser en marginal stigning for detailhandlen, serviceerhvervene og industrien. Det skyldes for alle tres vedkomne øgede forventninger til den fremtidige omsætning eller produktion sammenlignet med december.

Tillidsindikatorerne stiger

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger fra 85,7 i december til 87,0 i januar. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser økonomien, stiger fra 75,4 i december til 78,0 i januar. Her skinner gårsdagens stigning i forbrugerforventningerne igennem, så spændet mellem de to indikatorer mindskes lidt, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:23.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Temasiden Et overblik over dansk økonomi giver desuden et aktuelt billede af tilstanden i dansk økonomi for en række udvalgte indikatorer.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2022

2023

 

Jan.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

105,4

88,2

79,3

71,7

76,5

75,4

78,0

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

108,0

98,9

92,3

86,4

88,0

85,7

87,0

Industri

Sammensat (bk, sk)

-1

-2

-10

-16

-15

-17

-16

 

Produktionsforventning (sk)

8

-1

-8

-15

-10

-14

-11

 

Ordrebeholdning (bk)

-12

-5

-14

-21

-21

-25

-23

 

Færdigvarelagre (bk)

-1

1

8

12

13

11

13

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

0

-16

-19

-17

-16

-15

-15

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

12

-12

-13

-14

-13

-11

-10

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-12

-19

-25

-20

-19

-19

-20

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

4

1

-2

-1

-3

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

9

4

1

-1

-2

-4

-6

 

Forventet omsætning (sk)

15

7

4

0

4

2

6

 

Faktisk forretningssituation

4

1

-3

-4

-4

-7

-7

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

2

-27

-25

-34

-36

-34

-32

 

Faktisk omsætning (sk)

-2

-37

-37

-42

-49

-47

-49

 

Forventet omsætning (sk)

6

-11

-12

-29

-24

-21

-12

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

-2

32

26

32

34

35

34

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
januar 2023
Ændring +1 point
december - januar
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -15
januar 2023
Ændring 0 point
december - januar

Nyt fra Danmarks Statistik

24. januar 2023 - Nr. 24

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation