Gå til sidens indhold

Dansk industri klarer sig godt internationalt

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,4 %
oktober til november 2022

Industriens produktion og omsætning november 2022

Industriens samlede produktionsindeks steg 2,4 pct. fra oktober til november. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden september-november steg produktion med 0,9 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Den danske industri ser dermed ud til stadig at klare sig godt internationalt. I november var produktionen i Danmark 12,6 pct. højere end i december 2021, mens produktionen i USA var 1,4 pct. højere. Hverken Sverige, Tyskland, Storbritannien eller det samlede EU-27 havde, ved udarbejdelsen af denne artikel, udgivet tal for produktionen for november. Produktionen i Sverige lå i oktober 4,1 pct. højere end i december 2021, mens produktionen i EU-27 lå 0,1 pct. højere. I Tyskland og Storbritannien lå produktionen henholdsvis 1,2 pct. og 4,7 pct. lavere i oktober i forhold til december 2021. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org

Stigningen i den danske industriproduktion i november var bredt funderet

Med stigende produktion i syv af industriens brancher var stigningen i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var den lille branche transportmiddelindustri, der i november havde den største procentvise stigning i produktionen på 19,6 pct. Det var dog maskinindustri, der bidrog mest til stigningen i det samlede indeks med en stigning i produktionen på 15,6 pct. og en vægt på 14,0 pct. Stigningen i denne branche kommer dog efter et fald i oktober.

Faldende produktion i fem brancher i november

Fem af industriens brancher oplevede faldende produktion i november. Det største fald på 11,2 pct. oplevede branchen kemisk industri og olieraffinaderier. Derudover var der mindre fald i føde-, drikke- og tobaksvareindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, plast-, glas- og betonindustri samt møbler og anden industri.

Stigende omsætning i november

Industriens samlede omsætning steg med 2,8 pct. fra oktober til november og lå i perioden september-november 1,9 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. I november steg omsætningen 3,3 pct. på eksportmarkedet og 1,9 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept. -
nov.

Nov.
 

Sept. -
nov.

Nov.
 

Sept. -
nov.

Nov.
 

Sept. -
nov.

Nov.
 

Sept. -
nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,9

17,7

-4,0

-2,8

0,2

0,0

2,7

-1,5

0,9

2,4

Omsætning2

I alt

11,3

17,2

1,6

-2,7

2,8

-2,3

-0,8

-1,5

1,9

2,8

 

Eksport

12,2

18,8

1,4

-5,9

6,1

-5,4

-2,0

-3,1

1,9

3,3

 

Hjemme

8,8

13,8

1,9

0,3

-0,5

1,2

2,8

2,8

2,0

1,9

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,2 pct. i september og faldt 2,7 pct. i oktober. Dermed er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,1 procentpoint i september og 0,4 procentpoint i oktober i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for november 2022 blev offentliggjort 9. januar. Desuden har Danmarks Statistik offentliggjort et overblik dansk økonomi, der bl.a. viser udvalgte konjunkturindikatorer.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2022

 

 

2022

Juni-aug./
sept.-nov.

Okt./
nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

145,3

140,0

144,2

145,9

142,0

145,4

0,9

2,4

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

114,4

110,0

114,5

111,8

113,2

107,2

-2,0

-5,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

121,2

104,4

125,2

125,6

119,4

121,3

4,4

1,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,0

93,7

87,6

88,3

87,1

84,6

-6,2

-2,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

155,5

148,5

153,6

150,9

154,3

137,0

-3,4

-11,2

Medicinalindustri

20,1

218,6

219,4

228,6

236,8

232,2

236,5

5,8

1,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

116,6

107,7

110,2

105,2

108,9

103,9

-4,9

-4,6

Metalindustri

8,7

106,9

109,0

103,7

104,7

99,3

110,4

-1,6

11,2

Elektronikindustri

6,0

118,5

108,7

121,1

122,2

117,4

134,2

7,3

14,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

133,0

121,2

124,6

131,9

111,6

129,6

-1,5

16,1

Maskinindustri

14,0

125,7

120,7

117,4

117,0

102,2

118,1

-7,3

15,6

Transportmiddelindustri

1,5

127,0

84,9

108,3

99,7

100,7

120,4

0,2

19,6

Møbler og anden industri mv.

13,0

157,3

147,1

153,9

159,7

159,0

158,5

4,1

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

127,1

116,5

120,4

123,7

113,6

133,7

1,9

17,7

Mellemproduktindustri

26,7

128,2

121,4

120,4

123,2

117,7

114,4

-4,0

-2,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

112,0

106,3

108,8

109,0

109,3

109,3

0,2

0,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

173,2

171,1

178,5

180,9

179,3

176,7

2,7

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

126,9

120,0

122,9

123,0

119,3

122,4

-1,4

2,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

147,7

142,4

147,5

149,3

147,1

148,4

1,6

0,9

1Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,4 %
oktober til november 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2023 - Nr. 6

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation