Gå til sidens indhold

Erhvervslivet forventer faldende beskæftigelse

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -14
november 2022
Ændring +1 point
oktober-november 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
november 2022
Ændring +1 point
oktober-november 2022

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2022

Efter lang tid med positive forventninger til beskæftigelsen melder serviceerhvervene sig nu ind i kredsen af virksomheder, hvor en overvægt forventer faldende beskæftigelse de kommende tre måneder. Figuren nedenfor viser udviklingen i 2022, når virksomheder har vurderet, hvordan de forventer, at beskæftigelsen vil udvikle sig de kommende tre måneder. Her ses, at der har været et tydeligt fald igennem året, så der nu er en overvægt af virksomheder på tværs af alle fire erhverv, der melder, at de forventer faldende beskæftigelse. Tal for den faktiske udvikling i beskæftigelsen til og med september findes i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:387.

Forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder i 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kbs1, baro6, kbyg11 og kbd1

Forsyningsproblemerne er aftagende

I konjunkturbarometrene spørger vi for tiden virksomhederne om, i hvor høj grad de er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser, problemer med leverancer af energi og varer samt deres risiko for afvikling. I denne måned viser tallene, at oplevelsen af forsyningsproblemerne fortsat aftager på tværs af erhvervslivet. Alle resultaterne kan findes i dataark (xlsx).

Produktionsbegrænsninger

For bygge og anlæg falder andelen af virksomheder, der oplever mangel på materialer, fortsat, og i november svarede kun 15 pct. af virksomhederne, at de oplever det som en produktionsbegrænsning. Andelen af virksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft, falder marginalt til 32 pct. For begges vedkommende er de nu på det laveste niveau siden april 2021. I serviceerhvervene er andelen, som oplever mangel på efterspørgsel, steget til 29 pct. fra 24 pct. i oktober. Den ligger dog stadig noget under andelen, der oplever mangel på arbejdskraft, der dog falder til 38 pct. i november.

De sammensatte konjunkturindikatorer holder niveauet

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i november viser en meget svag stigning for tre ud af fire erhverv. Kun detailhandelen oplever et lille fald på månedsbasis og udbygger dermed det meget lave og negative niveau. Faldet skyldes et markant dyk i den faktiske omsætning, der ikke kan opvejes af de mindre negative udsigter, der meldes om i den forventede omsætning. Udviklingen kan også ses i sidste uges tal for detailomsætningsindekset. De resterende erhverv oplever kun marginale ændringer i indikatorerne på månedsbasis.

Tillidsindikatorerne stiger svagt

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger fra 87,4 i oktober til 89,1 i november. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og således mere bredt belyser økonomien, stiger fra 71,5 i oktober til 76,4 i november. Der ses dermed en lille vending efter flere måneder fald i begge indikatorer.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. November 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf)

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder er tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2021

2022

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

113,1

86,3

84,7

87,7

78,9

71,5

76,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

116,5

98,9

97,5

99,3

92,9

87,4

89,1

Industri

Sammensat (bk, sk)

5

-9

-9

-2

-10

-15

-14

 

Produktionsforventning (sk)

18

-3

-4

0

-7

-13

-8

 

Ordrebeholdning (bk)

0

-13

-11

-5

-14

-21

-21

 

Færdigvarelagre (bk)

2

12

11

1

8

12

13

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

2

-12

-16

-16

-19

-17

-16

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

12

-10

-13

-12

-13

-14

-13

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-8

-14

-18

-19

-25

-20

-19

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

18

9

7

4

1

-1

0

 

Faktisk omsætning (sk)

21

12

9

4

2

0

-1

 

Forventet omsætning (sk)

20

7

4

7

4

1

6

 

Faktisk forretningssituation

13

7

7

1

-3

-4

-4

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

2

-15

-17

-25

-23

-33

-36

 

Faktisk omsætning (sk)

-3

-31

-31

-35

-34

-39

-49

 

Forventet omsætning (sk)

7

-3

-12

-10

-12

-30

-25

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

-2

10

9

30

24

31

34

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -14
november 2022
Ændring +1 point
oktober-november 2022
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -16
november 2022
Ændring +1 point
oktober-november 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2022 - Nr. 404

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation