Gå til sidens indhold

Nyt fald i eksporten i november

Betalingsbalance og udenrigshandel november 2022

I november faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 1,8 pct. til 157 mia. kr. Den samlede import faldt med 0,9 pct. til 131 mia. kr. Mens eksporten af tjenester faldt med 3,7 pct., faldt vareeksporten 0,2 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Søtransporten trak eksporten ned i november

Eksporten af søtransporttjenester er fra august til november faldet med 27 pct. til 38 mia. kr. Overskuddet på søtransporttjenester var i januar-november 2022 på 242 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som samme periode i 2021. Eksporten af søtransporttjenester varierer over tid og er bl.a. afhængig af en række globale forhold, herunder udviklingen i fragtrater.

Fragtrater og eksport af søtransporttjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhm og Macrobond

Fald i overskuddet på betalingsbalancen i november

I november faldt overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 1,4 mia. kr. til 31,8 mia. kr. Det var et fald i overskuddet på tjenester på 3,3 mia. kr., som trak overskuddet ned.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Prisstigninger trækker vareeksporten op i 2022

Udenrigshandlen påvirkes af udviklingen i såvel priser som mængder. Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer, mens kvantumindekset viser den ændring i værdien, der skyldes mængdeændringerne.  For eksporten af varer har priserne bidraget mest til stigningen i 2022, mens importen er påvirket af en stigning i priserne såvel som mængderne.

Indeks for udenrigshandel med varer, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uhixm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 1,3 mia. kr. for januar-oktober 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev nedjusteret med 4,1 mia. kr., mens udgifterne blev nedjusteret med 5,3 mia. kr. Ændringerne skyldes nye oplysninger fra virksomhederne.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-november

 

Okt.

Nov.

Nov.1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

33,2

31,8

..

..

208,5

341,9

Indtægter

184,7

181,9

-1,5

-3,9

1576,1

2020,5

Udgifter

151,5

150,1

-0,9

-3,1

1367,6

1678,6

Varer og tjenester

27,2

25,6

..

..

168,7

290,3

Eksport

159,7

156,9

-1,8

-5,0

1354,2

1759,9

 Import

132,5

131,3

-0,9

-4,1

1185,5

1469,6

Varer

8,6

10,4

..

..

97,1

73,7

Eksport

87,7

87,5

-0,2

-1,5

815,4

953,9

Import

79,0

77,1

-2,4

-5,5

718,3

880,2

Varer som krydser dansk grænse

4,2

2,9

..

..

27,9

11,1

Eksport

75,0

72,6

-3,1

0,3

690,6

799,3

Import

70,8

69,8

-1,4

-4,3

662,7

788,2

Varer som ikke krydser dansk grænse

4,4

7,5

..

..

69,2

62,6

Eksport

12,7

14,9

17,1

-10,2

124,8

154,6

Import

8,2

7,4

-10,4

-14,6

55,6

92,0

Tjenester

18,6

15,3

..

..

71,6

216,6

Eksport

72,1

69,4

-3,7

-8,8

538,8

806,0

Import

53,4

54,1

1,3

-2,0

467,2

589,4

Indkomst

9,1

9,2

..

..

76,0

86,7

Indtægter

22,1

22,1

0,3

3,4

197,3

230,8

Udgifter

12,9

12,9

-0,4

6,6

121,3

144,1

Løbende overførsler

-3,2

-3,1

..

..

-36,3

-35,1

Indtægter

2,9

2,9

-1,0

6,3

24,5

29,8

Udgifter

6,1

5,9

-2,6

-0,9

60,8

64,9

Kapitaloverførsler mv.

0,8

0,8

..

..

1,8

4,8

Fordringserhvervelse, netto

34,0

32,6

..

..

210,3

346,7

1 November 2022 i forhold til oktober 2022.
2 September-november 2022 i forhold til juni-august 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på emnesiden: Detaljeret import og eksport.

Modernisering af Intrastat (varehandel med EU-lande)

Henover de seneste år har indsamlingen og opgørelsen af varehandlen med EU gennemgået en grundlæggende modernisering med henblik på at reducere byrden ved indberetning samtidig med, at kvaliteten fastholdes. Som et led i denne modernisering er der etableret en udveksling af eksportdata inden for EU, således at de enkelte medlemslande kan anvende de andre landes eksport som kilde til opgørelse af vareimporten fra EU.

I forbindelse med denne udgivelse har Danmarks Statistik for første gang udnyttet den nye kilde. Det indebærer, at fordelingen på varer og lande af ikke-indberettende virksomheders import er foretaget på baggrund af eksportdata fra andre medlemslande. Dette er implementeret fra og med statistikperioden maj 2022. Se mere i statistikdokumentationen Udenrigshandel med varer.

Det øgede datagrundlag, som statistikken baseres på, giver Danmarks Statistik mulighed for at reducere antallet af virksomheder, der skal indberette deres importoplysninger. Det forventes at den samlede byrde ved indberetning gradvist kan reduceres med op til 50 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2023 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation