Gå til sidens indhold

Rejsebureauers værditilvækst mere end halveret

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2020

Den foreløbige regnskabsstatistik for 2020 viser, at det var et hårdt år for bl.a. hotellerne, restauranterne og rejsebureauerne. Egenkapitalen i branchegrupperne hoteller mv. og restauranter faldt med hhv. 6 pct. og 19 pct., mens egenkapitalen for rejsebureauer faldt med hele 44 pct. og dermed næsten blev halveret. Omsætningen og værditilvæksten for de tre nævnte branchegrupper faldt også markant i 2020. Her var rejsebureauer også særligt hårdt ramt med en samlet omsætning og værditilvækst, som var hhv. 77 pct. og 54 pct. lavere end i 2019.

Vækst i pct. fra 2019 til 2020 for egenkapital, omsætning og værditilvækst i udvalgte brancher*Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/fregn2

Ejendomsmæglere i stor vækst

Branchen ejendomsmæglere oplevede i 2020 en stor vækst i forhold til året før. Egenkapitalen og omsætningen steg med hhv. 21 og 17 pct., mens værditilvæksten steg med hele 29 pct. fra 2019 til 2020.

Samlet stigning i årets resultat

Årets resultat steg samlet set på tværs af alle brancher i den foreløbige regnskabsstatistik fra 347 mia. kr. i 2019 til 371 mia. kr. i 2020. Stigningen skyldtes i høj grad store stigninger inden for forsyningsvirksomhed, udlejning af erhvervsejendomme og hovedsædevirksomhed, og kan primært henføres til enkeltstående større indtægter såsom frasalg og værdireguleringer af fast ejendom.

For virksomhederne i branchen post og kurertjeneste var årets resultat ca. 400 mio. kr. højere end i 2019, svarende til mere end en fordobling. Omvendt oplevede brancherne hoteller mv., restauranter samt rejsebureauer alle et fald i årets resultat på mere end 1 mia. kr.

Udvikling i årets resultat i udvalgte brancher

 

Årets resultat

Årets resultat, vækst*

 

2019

2020*

 

 

1.000kr.

pct.

Post og kurertjeneste

319430

724699

126,9

Hoteller mv.

986036

-1068238

-208,3

Restauranter

1659936

271675

-83,6

Ejendomsmæglere

1166964

1753170

50,2

Rejsebureauer

-19046

-1061130

-5471,4

*Foreløbige tal.
Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/fregn2

Flest nye virksomheder i erhvervsservice

I 2020 blev der skabt 36.000 reelt nye virksomheder. Den branchegruppe, der stod for de fleste af disse, var erhvervsservice, hvor der blev skabt 8.800 nye virksomheder. Der var 1.700 årsværk beskæftiget i de nye virksomheder i denne branche. Den branchegruppe, der havde de fleste beskæftigede blandt de reelt nye virksomheder, var handel og transport mv., hvor der blev skabt 2.500 årsværk i 6.900 nye virksomheder. Også målt på antallet af nye firmaer, var 2020 et specielt år i branchen post- og kurertjeneste. I den branche var der i årene 2016-2019 årligt mellem 220 og 245 nye firmaer, men i 2020 var der hele 338 nye firmaer.

Nye tal for firmastatistik og nye højvækstvirksomheder

Sammen med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige 2020 tal for Generel firmastatistik og for Nye højvækstvirksomheder i statistikbanken.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2019

2020*

2019

2020*

2019

2020*

2019

2020*

 

antal

mio. kr.

I alt

227931

230773

1279876

1274577

4216433

4061504

346995

370912

Råstofindvinding

229

229

4538

4122

27090

16902

7775

-9200

Industri

15525

15650

273251

271906

932803

918761

102855

88980

Energiforsyning

1570

1532

10277

10759

324437

231667

14620

25819

Vandforsyning og
renovation

2515

2494

8952

9295

35359

35815

2613

2695

Bygge og anlæg

33938

34977

144101

149453

292942

301655

17181

18572

Handel med biler

7668

7754

40936

40312

183910

173862

6933

5995

Engroshandel

15015

14917

143949

143248

892053

892946

43383

46115

Detailhandel

18134

18172

128503

130655

335815

350162

7651

10737

Transport

11487

11507

113996

106867

455731

433925

7159

13669

Hotel og restauranter

14832

14531

64147

59334

66794

47907

2646

-797

Information og
kommunikation

18966

19274

94984

96954

198435

199892

9919

10429

Ejendomshandel

29007

29605

21116

21853

87428

90731

50634

64402

Videnservice

37777

38405

131720

134246

245378

246748

61060

86230

Rejsebureauer mv.

19789

20268

96666

92732

133900

115922

12229

6846

Reparation af
husholdningsartikler

1479

1458

2740

2841

4357

4609

338

421

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10107

Nyt fra Danmarks Statistik

2. november 2021 - Nr. 390

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2018-2021 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i 2016 eller 2017, og havde fem eller flere ansatte i 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation