Gå til sidens indhold

Kommunerne budgetterer mest til børn og unge

Kommunale og regionale budgetter 2021

Ændret 04. marts 2021 kl. 08:00

Siden offentliggørelsen er tallene for kommunernes udgifter til forsikrede ledige 0g 'andet' ændret. Rettelsen skyldes en ny indberetning fra en kommune. Derudover er kategorien 'andet' i regionernes figur rettet, da administration af sundhedsområdet tidligere ikke var taget med. Alle ændringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Kommunerne budgetterer med nettodriftsudgifter på 382,8 mia. kr. i 2021. Det er en stigning på 17,0 mia. kr. fra 2020 i løbende priser eller 4,7 pct. 26,8 pct. af budgettet går i 2021 til børn og unge, hvoraf folkeskolen mv. med 57,2 mia. kr. er den største post. Der er budgetteret med 28,8 mia. kr. til dagtilbud og 16,5 mia. kr. til børn og unge med særlige behov. 21,5 pct. af budgettet går til ældre og voksne med særlige behov. Heraf går 47,9 mia. kr. til ældre og 34,3 mia. kr. til voksne med særlige behov. Overførsler til personer udgør 20,9 pct. af budgettet. Heraf er der afsat 27,8 mia. kr. til førtidspensioner og 10,9 mia. kr. til kontant- og uddannelseshjælp, som er de største enkelte poster inden for området. Budgetterne for 2021 er de første, hvor påvirkningen af COVID-19-pandemien kan være indarbejdet, eftersom budgetterne for 2020 blev vedtaget i 2019.

Budgetterede nettodriftsudgifter i mia. kr. med den procentvise andel i parentes. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/budk32

Nettodriftsudgifter til dagpenge stiger

Kommunernes budgetterede nettodriftsudgifter til dagpenge til forsikrede ledige stiger med 4,7 mia. kr. til 14,9 mia. kr. Det svarer til en stigning på 46 pct. og kommer efter fire år, hvor de budgetterede nettodriftsudgifter til dagpenge har ligget stabilt. Næstefter udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige stiger nettodriftsudgifterne mest til førtidspensioner, der stiger med i alt 2,7 mia. kr. til 27,8 mia. kr. Seniorpension er ny i budget 2021 og udgør 1,4 mia. kr.

Regionernes sociale tilbud og specialundervisning

Regionerne har pligt til at levere en række tilbud inden for de sociale tilbud og specialundervisningen. Disse ydelser købes af kommunerne, og området finansieres derfor næsten helt af indtægterne. Det giver en markant forskel på området, hvis man ser på bruttodriftsudgifterne, som er 4,2 mia. kr. i 2021, og nettodriftsudgifterne, som er på 0,1 mia. kr.

De regionale driftsbudgetter for 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/budr32

Kommunernes anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne stiger med 3,3 mia. kr. i forhold til budget 2020 og udgør 19,5 mia. kr. i budget 2021. De fordeler sig med 4,5 mia. kr. til folkeskolen mv., 4,4 mia. kr. til transport og infrastruktur, 2,4 mia. kr. til dagtilbud, 0,7 mia. kr. til forsyningsvirksomheder samt 7,6 mia. kr. til øvrige formål.

Nettoanlægsudgifter til folkeskolen mv. udgør 22,9 pct. af det samlede nettoanlægsbudget og er steget med 0,6 mia. kr. i forhold til 2020. Nettoanlægsudgifter til transport og infrastruktur udgør 22,5 pct. af det samlede nettoanlægsbudget og er steget med 1,0 mia. kr. i forhold til 2020. Tilsammen udgør de to områder 45,3 pct. af de samlede nettoanlægsudgifter i budget 2021.

Kommunernes budgetter

 

2020

2021

Ændring

 

mia. kr.

pct.

Bruttodriftsudgifter (1)

445,4

462,2

16,8

3,8

Driftsindtægter i alt (2)

56,1

54,0

-2,1

-3,8

Statsrefusion i alt (3)

23,6

25,5

1,9

8,2

Nettodriftsudgifter (4=1-2-3)

365,7

382,8

17,0

4,7

Heraf sociale opgaver og beskæftigelse

205,9

219,3

13,4

6,5

Bruttoanlægsudgifter (5)

21,1

22,9

1,8

8,3

Anlægsindtægter (6)

4,9

3,4

-1,6

-31,8

Nettoanlægsudgifter (7=5-6)

16,2

19,5

3,3

20,6

Anm.: Tallene er i løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/budk32

Nyt fra Danmarks Statistik

15. januar 2021 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes i årets budgetterede pris- og lønniveau på grundlag af detaljerede budgetoplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner, er autoriseret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Budgetterne er kommunernes forventede ud¬gifter i oktober året før budgetåret og kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskaberne.
Flere oplysninger findes i statistikdokumentationen og på emnesiderne Kommunernes regnskaber og budgetter og Regionernes regnskaber og budgetter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation