Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Klaus Birch Lundgaard
39 17 34 13

klu@dst.dk

Hent som PDF

Ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Statistikken indeholder informationer om, hvor mange ydelser der gives opdelt på enten kvartaler eller år samt antallet af ydelsesmodtagere efter deres baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om ydelsesmodtagernes målgrupper (dvs. type af handicap eller udsathed).

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder information om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Det drejer sig om følgende indberetningspligtige ydelser. Hvor der ikke er andet angivet i nedenstående tekst, er der tale om Lov om Social Service.

 1. Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
 2. Behandling (§ 102)
 3. Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
 4. Længerevarende ophold i botilbud, herunder ydelser efter §§ 83 og 85 der ydes i botilbuddet (§ 108)
 5. Midlertidigt botilbud, herunder ydelser efter §§ 83 og 85 der ydes i botilbuddet (§ 107)
 6. Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, I lov om socialtilsyn, fx botilbudslignende tilbud efter §§ 105 og 115 i lov om almene boliger m.v. (§ 85)
 7. Øvrig socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller i et botilbudslignende tilbud, men fx i borgerens eget hjem) (§ 85)
 8. Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§ 96)
 9. Kontaktperson for døvblinde (§ 98)
 10. Ledsageordning (§ 97)
 11. Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere jf. §§ 83 og 84 (§95)
 12. Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82 a). Gældende pr. 1. juli 2020
 13. Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (82 b). Gældende pr. 1. juli 2020

Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82 a), er ikke indberetningspligtig, men kan indberettes af hver enkelt kommune:

Til hver ydelse i registret er der tilknyttet oplysninger om, hvilken kommune der har visiteret til ydelsen, hvem der har modtaget ydelsen og i hvilken periode, angivet med en start- og slutdato. Når ydelsen indebærer at en person har ophold i et tilbud (ydelsestype 4, 5 og 6 i ovenstående liste), er der tilknyttet oplysninger om tilbuddet, der leverer opholdsydelsen. Statistikken indeholder derudover oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper. I Statistikbanken opgøres data som antal ydelsesmodtagere eller antal fuldtidsydelser. Fuldtidsydelser er opgjort enten pr. kvartal eller pr. år. Som eksempel vil det betyde at en ydelse, der har været givet i 2 ud af 3 måneder i et kvartal, vil tælle som 0,67 ydelser i det pågældende kvartal. En ydelse som har været givet i 2 måneder på et år, vil tælle som 0,17 ydelser i det pågældende år.

Grupperinger og klassifikationer

De udvalgte ydelsestyper henviser til paragraffer i Lov om Social Service. Social-, Bolig- og Ældreministeriet angiver i bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet, hvilke ydelsestyper der skal indberettes til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Målgrupperne er udledt af Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0). VUM er en metode og et sæt af begreber, udviklet af Socialstyrelsen, til udredning og sagsbehandling på voksneområdet.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Handicapydelse: En ydelse er den konkrete støtte, som gives til en voksen med handicap eller en udsat voksen. Det kan fx være et ophold på et botilbud, ledsagerordning, eller socialpædagogisk støtte. Alle ydelser i denne statistik er givet efter Lov om Social Service. Til ydelserne er tilknyttet en startdato og evt. en slutdato.

Enheder

Ydelsesmodtagere og ydelser.

Population

Modtagere af ydelser efter følgende paragraffer i Lov om Social Service: § 85, § 95, § 96, § 97, § 98, § 102, § 103, § 104, § 107, § 108, § 82 a og § 82 b.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra og med 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2022.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden kan både være antal personer og antal ydelser.

Referencetid

Kvartaler.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 82 - § 84.

Indberetningsbyrde

Der er ideelt set ingen direkte arbejdsbyrde forbundet med at indberette data til denne statistik, da den består af administrative data. De fleste kommuner anvender system-til-system løsninger, som automatisk sender dataudtræk til Danmarks Statistik hver måned. Dog oplever en del kommuner tekniske udfordringer med opsætningen af deres system-til-system løsninger og indberetter derfor helt eller delvist via Danmarks Statistiks webbaserede indberetningsløsning.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside Handicapområdet eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.