Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Klaus Birch Lundgaard
39 17 34 13

klu@dst.dk

Hent som PDF

Ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

Denne udgivelse sker på baggrund af data fra 98 kommuner. Præcision og pålidelighed er primært påvirket af mangelfulde indberetninger fra kommunerne. Det skyldes bl.a. at kommunerne oplever tekniske udfordringer med opsætningen af de system-til-systemløsninger, som anvendes til dataindberetning.

Samlet præcision

Pt. indgår data fra 98 kommuner i statistikken. 74 af disse kommuner indgår med fuldstændige data i hele perioden fra og med 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2022. De øvrige kommuner har godkendt dele af data, for dele af perioden. Af disse har 19 kommuner søgt og modtaget dispensation fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet om ikke at indberette/validere data i hele eller dele af perioden 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2017, eller undlade at indberette bestemte ydelser i samme periode. Data hvor der er givet dispensation vil derfor ikke komme til at indgå i statistikken. For perioden: 1. kvartal 2018 til 4. kvartal 2022 indgår alle data for samtlige 98 kommuner.

Statistikkens præcision er primært påvirket af mangelfulde indberetninger fra kommunerne. Med mangelfulde dataindberetninger menes fx at nogle ydelser helt mangler at blive indberettet. Mangelfulde indberetninger skyldes ofte, at kommunerne har tekniske problemer i forbindelse med opsætningen af deres system-til-system løsninger. Det kan fx betyde, at det ikke er tydeligt for kommunen eller Danmarks Statistik, hvilke kriterier der er opsat ift. intern validering i systemet, og dermed også hvilke data, som indberettes. Desuden opleves ofte problemer ift. dataindberetningen, når kommunerne skifter fagsystem, og dermed system-til-system løsning. Når ydelserne oprettes i det nye system, ses det hyppigt, at de ikke oprettes med ydelsernes reelle startdatoer, men med en startdato som angiver tidspunktet for ibrugtagning af det nye system. Derved går historikken i data tabt, da ydelsernes fulde forløb ikke bevares. Efterfølgende validering af data vanskeliggøres af, at det oftest ikke er muligt for kommunerne at rette i data i tidligere anvendte fagsystemer. For nogle ydelsestyper gælder, at de visiteres i en anden afdeling i kommunen end den, der indberetter data til statistikken om handicap og udsatte (voksne). Det gælder fx jævnligt for § 95 i Lov om Social service, som ofte administreres af kommunernes ældreforvaltninger. Da det som regel er socialforvaltningen, som indberetter data til denne statistik, ses det sommetider, at § 95 mangler i kommunernes dataindberetninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Pt. indgår 98 kommuner i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken indeholder data fra alle landets kommuner. Pt. indgår data fra 98 kommuner i statistikken. 74 af disse kommuner indgår med data i hele perioden fra og med 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2022. De øvrige kommuner har godkendt dele af data. Den manglende dækning er den væsentligste faktor ift. statistikkens anvendelighed. For perioden 1. kvartal 2018 til og med 4. kvartal 2022 indgår alle data fra samtlige 98 kommuner.

Når man sammenligner kommunerne, kan der forekomme større variationer i antallet af de enkelte ydelsestyper, også selvom der tages højde for befolkningsstørrelse. Dette kan bl.a. skyldes forskelle i kommunernes visiteringspraksis. Nogle kommuner visiterer til nogle ydelsestyper i højere grad end andre kommuner og omvendt kan den enkelte kommune være mere restriktiv med at tildele visse ydelsestyper. Inden for samme kommune kan der ligeledes ske ændringer i visiteringspraksis over tid på den enkelte ydelsestype, eller der kan ske forskydning fra én ydelsestype til en anden. Ved sammenligning af kommuner er det derfor vigtigt at tage de beskrevne forbehold i betragtning.

De data, som er indeholdt i statistikken, er relevante, aktuelle og tilgængelige. Ydelsestyperne er entydigt defineret og er sammenlignelige med anvendte kategoriseringer i andre tilgængelige data om kommunernes udgifter til de udvalgte ydelser. Data udgives årligt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Eventuelle revisioner af tidligere udgivne data foretages som udgangspunkt ved hver ny udgivelse. Revisioner kan skyldes at kommuner har kvalitetssikret deres data eller at Danmarks Statistik forbedrer sin databehandling.