Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til sundhed (SHA)

Statistikkens samlede præcision anses som værende høj, da den primære datakilde udgøres af de offentlige regnskaber. Der er dog usikkerhed forbundet med brugen af enkelte supplerende kilder såsom Forbrugsundersøgelsen, som anvendes til husholdningernes forbrug af sundhed. Desuden kan fejlklassifikationer opstå, da det kan være svært at afgøre, hvorvidt visse områder ligger inden for SHA-klassifikationen. Derfor vil usikkerheden af statistikken stige med detaljeringsgraden. Præcisionen er derfor højest på de overordnet SHA-kategorier.

Samlet præcision

Statistikkens samlede præcision anses som værende høj, da den primære datakilde udgøres af de offentlige regnskaber. Der anvendes fordelingsvægte på konti fra de offentlige regnskaber for at få mere detaljeret information, hvilket dog medfører en grad af usikkerhed. Den private del af statistikken vedrørende husholdningernes forbrug kan være behæftet med usikkerhed grundet brug af Forbrugsundersøgelsen. Desuden vil nyeste år være behæftet med yderligere usikkerhed, da der for enkelte kilder benyttes fremskrivninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Fejlklassifikation inden for SHA2011 rammerne kan medføre systematisk usikkerhed. Fejlklassifikation forsøges reduceret ved detaljeret gennemgang af enkelte konti og efter grundig research bliver de kodet. Desuden kan der forekomme ændringer i opstilling af årsrapporter, som kan medfører at der bliver medtaget for meget eller for lidt inden for rammerne af sundhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken afspejler forbrugsudgifterne til sundhed i Danmark og offentliggøres årlig fire måneder efter reference periodens afslutning. Data revideres tilbage til år t-4, og statistikken er derfor relevant og imødekommer brugerbehov. Statistikken er i overensstemmelse med SHA2011 definitioner og klassifikationer og præsenteres med dansk sundhedsfaglig terminologi, som gerne skulle resultere i en nem forståelse. Statistikken er konsistent og international sammenlignelig på tværs af OECD og Eurostat i hele tidsserien.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken følger nationalregnskabet revisionspolitik, hvor år t-2, t-3 og t-4 bliver genberegnet samtidig med beregningen af år t-1. Revisionerne af tidligere år offentliggøres samtidig med udgivelsen af tal for år t-1.