Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Charlotte Spliid Hansen
39 17 31 77

chh@dst.dk

Hent som PDF

Udenlandsk ejede firmaer

Statistikken er en årlig opgørelse af antal udenlandsk ejede firmaer i Danmark, deres omsætning og antal ansatte. Statistikken opdeles efter branchegrupper, samt efter hvilket land de udenlandske ejere er fra.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af antal udenlandsk ejede firmaer i Danmark, deres omsætning i mio. kr. og antal ansatte opgjort i årsværk.

Statistikken belyser virksomhedernes ejerskabsland i form af land for de ultimative ejere. Statistikgrundlaget indeholder land for den ultimative ejer samt udvalgte variable hentet fra den Generelle firmastatistik så som omsætning, antal ansatte og antal firmaer. De vigtigste fordelingsvariabler er ejerland og branche.

Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistikbank. Tallene offentliggøres også i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Ved udarbejdelse af grundlaget for statistikken er der beregnet detaljerede oplysninger for alle firmaer i statistikken. Statistikgrundlaget giver derfor mulighed for en række alternative fordelinger ud over de offentliggjorte tabeller.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes efter branchegrupperne; Industri, Bygge og anlæg, Handel og transport, Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning, Erhvervsservice samt Andre erhverv.

Statistikgrundlaget indeholder de 6-cifrede branchenumre i Dansk Branchekode 2003 (DB03) fra 2004 og til og med 2007 og Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra og med 2008. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode DB07.

Antallet af udenlandsk ejede firmaer, deres omsætning og antal ansatte, grupperes geografisk efter hvorvidt firmaerne er ejet fra EU-15 udenfor Danmark, EU-28 udenfor Danmark, Nederlandene, Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige og USA.

Sektordækning

Omfatter alle firmaer der hovedsageligt beskæftiger sig med markedsaktivitet.

Begreber og definitioner

Ansatte: Lønmodtagere som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som fuldtidsbeskæftigede (årsværk).

Firma: Som hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.

Omsætning: Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser der hidrører fra firmaets primære drift. Omsætningen er opgjort efter rabatter og er ekskl. afgifter m.m., der direkte er forbundet med salget. Omfatter også arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, fx bygning af egne maskiner.

Ultimativ ejer: I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas gennerelle politik ved om nødvendigt at vælg en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærernes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejer fra et andet land. FX vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er lokaliseret her i landet.

Enheder

Enheden i statistikken er firma. Som hovedregel er dette lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.

Population

Dansk- og udenlandsk ejede firmaer i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2004 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er i antal, mio. kr., mia. kr. og procent afhængig af variablen og hvor det publiceres.

Referencetid

Statistikken for et givet år t, er baseret på regnskaber afsluttet i perioden 1. maj (år t) til og med 30. april (år t+1).

Hyppighed

Udkommer én gang om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.