Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Siri Dencker
21 45 34 92

sen@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ydelser til ældre

Statistikken er en årlig opgørelse af en række nationale effekt- og baggrundsindikatorer, der dokumenterer og beskriver kvaliteten af den kommunale indsats på ældreområdet. Indikatorerne omfatter visiteret og leveret hjemmehjælp, hjemmesygepleje i eget hjem, plejehjem og plejeboliger, træningsydelser, rehabilitering, forebyggende hjemmebesøg samt genindlæggelser mv. Indikatorerne er primært rettet mod ældreområdet, men hjemmehjælp, træningsydelser, hjemmesygepleje samt plejehjem og plejeboliger, omfatter også tal for borgere under 67 år.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder foreløbigt 17 indikatorer og en række tabeller i statistikbanken. De 17 indikatorer kan opdeles i 7 effektindikatorer, og 10 baggrundsindikatorer. Hensigten med indikatorerne er at give et bedre billede af kvaliteten af de ydelser, der gives til de ældre. Du kan læse mere om indikatorerne på vores emneside for Ældreområdet. Nedenfor fremgår de 17 indikatorer, og herefter følger en beskrivelse af grundlaget for disse.

Effektindikatorer 1) Kvaliteten af hjælpen, 2) Hjælpens stabilitet, 3) Antal forskellige hjælpere, 4) Kendskab til frit valg, 5) Kendskab til fleksibel hjemmehjælp, 6) Den gennemsnitlige liggetid (for >67-årige), 7) Antal genindlæggelser (for >67-årige)

Baggrundsindikatorer 8) Antal visiterede og leverede timers hjemmehjælp til borgere omfattet af frit valg (eget hjem), 9) Antal visiterede timers hjemmehjælp for borgere i plejebolig/plejehjem, 10) Antal modtagere af praktisk hjælp/personlig pleje, der er omfattet af frit valg, 11) Antal hhv. plejehjemspladser og plejeboliger, 12) Antal ældre, der modtager genoptræning/træning, 13) Antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg, 14) Andel af hjemmehjælpsmodtagere samt andel førstegangsvisiterede hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør, 15) Antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør, 16) Antal ældre, der benytter frit boligtilbud til hhv. plejebolig/plejehjem og ældrebolig, 17) Den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads

Visiteret hjemmehjælp i eget hjem (frit valg): Omfatter indikatorer over antal visiterede timers hjemmehjælp og antal modtagere af personlig og praktisk hjælp i eget hjem, antal hjemmehjælpsmodtagere, der skifter leverandør, andel af hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør samt andel af førstegangsvisiterede hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør. Indikatorerne baseres på kommunernes visitationer vedr. hjemmehjælp, og omfatter visiteret hjælp, som kommunen tilbyder i henhold til Lov om Social Service § 83 i eget hjem, samt § 83 i forbindelse med § 84 stk.2 og § 94. Kommunens visitator besøger borgeren i hjemmet for at afdække, hvilke funktioner der skal ydes hjælp til. Når visitator har udarbejdet en funktionsvurdering, bliver der med udgangspunkt i lovgivning, kommunens kvalitetsstandard og en konkret individuel vurdering, truffet en afgørelse om hjælpens omfang. Statistikken belyser det antal personer, der er visiteret til hjemmehjælp, og det antal gennemsnitlige ugentlige timer i en given måned, som visitationen omfatter. Indikatorerne kan opdeles på ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp samt leverandørtype – kommunal eller privat leverandør.

Leveret hjemmehjælp i eget hjem (frit valg): Omfatter indikatorer over antal leverede timers hjemmehjælp og antal modtagere af personlig og praktisk hjælp i eget hjem. Indikatoren er baseret på kommunernes indberettede start og stop tider for hvert enkelt hjemmehjælpsbesøg efter Lov om Social Service § 83, og omfatter den personlige pleje til borgere i eget hjem. Hver gang borgeren får besøg af en hjemmehjælper bliver besøget indrapporteret elektronisk. For nogle kommuner er det den planlagte start og stop tid for besøget, og for andre kommuner er det den faktisk leverede start og stop besøgstid, der er indberettet. Det afhænger af, hvilken it-leverandør, kommunen har. Indikatoren kan opdeles på ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp samt leverandørtype – kommunal eller privat leverandør.

Rehabilitering: Omfatter indikatoren Rehabilitering. Indikatoren belyser antal personer, der har modtaget rehabilitering efter Lov om Social Service § 83a, hvor kommunen skal tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis det vurderes, at funktionsevnen kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjælp efter Lov om Social Service § 83.

Visiteret hjemmehjælp i plejehjem og plejebolig: Omfatter indikatorer over antallet af borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje på plejehjem eller i plejebolig. Indikatoren er baseret på kommunernes indberetninger af borgere på plejebolig omfattet af Almenboliglovens § 5, stk. 2 samt plejehjem omfattet af Lov om Social Service § 192, og som er visiteret til hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.

Hjemmesygepleje i eget hjem: Omfatter alle ydelser på leverede hjemmesygeplejebesøg i eget hjem. Indikatoren belyser antallet af personer, som har modtaget hjemmesygeplejeydelser efter Sundhedsloven § 138. For nogle kommuner er det de planlagte ydelser, som er indberettet og for andre kommuner er det de faktisk leverede ydelser, der er indberettet. Det afhænger af, hvilken it-leverandør kommuner har.

Boligtilbud: Omfatter indikatorer over den gennemsnitlige ventetid til plejebolig og plejehjemsplads for borgere omfattet af plejeboliggarantien, samt antal personer på 67 år og derover, der benytter det frie boligvalg til henholdsvis plejebolig/plejehjem og ældrebolig. Indikatoren belyser antal personer, 67 år og derover, der er visiteret til et af kommunens boligtilbud, og som enten har ønsket at gøre brug af det frie boligvalg, eller er visiteret til den generelle venteliste. Den generelle venteliste omfatter borgere, der ikke har fremsat specifikke ønsker til kommunens boligtilbud. Endvidere belyses den gennemsnitlige ventetid i dage for borgere omfattet af plejeboliggaranti. Ældre, der vælger at benytte det frie valg, er ikke omfattet af beregningen om ventetid, ligesom yngre personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke er omfattet af beregningen.

Forebyggende hjemmebesøg: Omfatter indikatoren forebyggende hjemmebesøg. Indikatoren belyser antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg og antal personer, der har modtaget besøg efter Lov om Social Service § 79a, hvor kommunen skal tilbyde borgere, der er fyldt 75 år, som ikke allerede får hjemmehjælp, et forebyggende hjemmebesøg. For borgere på 80 år og derover skal kommunen som minimum tilbyde ét årligt besøg.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Omfatter indikatoren antal ældre, der modtager genoptræning/ vedligeholdelsestræning. Indikatoren belyser antal personer, der har modtaget genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2. Indikatoren omfatter ikke træning efter Sundhedsloven § 140.

Indlæggelser og genindlæggelser: Indikatorer vedr. indlæggelser belyser liggetid og genindlæggelser hos personer på 67 år og derover, på udvalgte diagnosegrupper.

Brugertilfredshed: Hver andet år er Sundheds- og Ældreministeriet ansvarlig for, at der bliver udføres en kvalitativ undersøgelse, hvor hjemmehjælpsmodtagere på 67 år og derover spørges til, hvor tilfredse de er med den hjælp, som de modtager til personlig pleje og praktisk hjælpe efter Lov om Social Service § 83. Effektindikatorerne omfatter 5 indikatorer om brugertilfredshed. Undersøgelsen er en stikprøve, som er repræsentativ i forhold til andelen af hjemmehjælpsmodtagere på 67 år og derover. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2020 blev det besluttet, at der skal udvikles en ny national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, som både dækker ældre, der modtager hjemmehjælp, og ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig. Den endelige model for den nye nationale brugertilfredshedsundersøgelse skal aftales mellem Social- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening. Sundhedsdatastyrelsen har på vegne af Social-, Bolig- og Ældreministeriet (det daværende Sundheds- og Ældreministerium) fået til opgave at varetage udvikling og drift af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet.

Grupperinger og klassifikationer

Kommune, region og landstotal: Såfremt, at der er mange kommuner, der mangler at indberette årsdata eller ikke har godkendt deres årsdata, så er der ikke beregnet region og landstotal for den enkelte indikator. For følgende indikatorer er der ikke beregnet regions- eller landstotal: Rehabilitering, Hjemmesygepleje i eget hjem og Boligtilbud.

For følgende indikatorer er der beregnet regions- og/eller landstotal: Forebyggende hjemmebesøg, Visiteret og Leveret hjemmehjælp i eget hjem, Visiteret hjemmehjælp på plejehjem og plejebolig, og Træning.

Der er tal for region og landstotal for Brugertilfredshed.

Sektordækning

Statistikken dækker den kommunale sektor, dog dækker indlæggelser, liggetid og genindlæggelser regionen.

Begreber og definitioner

Førstegangsvisterede, der vælger privat hjemmehjælp: Førstegangsvisiterede, der vælger privat hjemmehjælp, angives som andel i forhold til alle førstegangsvisiterede. Hvis personen både modtager privat og kommunal hjælp, tælles borgeren med under privat hjemmehjælp.

Modtagere, der vælger privat hjemmehjælp: Modtagere, der vælger privat hjemmehjælp, angives i pct. i forhold til alle modtagere. Hvis personen både modtager privat og kommunal hjælp, tælles borgeren med under privat hjemmehjælp.

Enheder

Ydelser og modtagere af ydelser.

Population

Modtagere af ydelser efter følgende paragraffer i Serviceloven (SEL), Almenboligloven (ALM) og Sundhedsloven (SUL):

 • Forebyggende hjemmebesøg, SEL § 79 a
 • Leveret og visiteret hjemmehjælp, SEL § 83 i eget hjem
 • Visiteret hjemmehjælp på midlertidigt ophold § 84 stk. 2
 • Visiteret hjemmehjælpe leveret efter § 94
 • Rehabiliteringsforløb, SEL § 83A
 • Træning, SEL § 86 stk. 1 og 2
 • Hjemmesygepleje, SUL § 138,
 • Almene ældreboliger, ALM § 5
 • Plejehjem SEL§ 192
 • Indlæggelser og genindlæggelser: Borgere på 67 år og derover, der har været indlagt eller er blevet genindlagt.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Visiteret hjemmehjælp i eget hjem: Her foreligger data for 2008 og frem. På få af de underliggende indikatorer foreligger der først data efter 2008. - Leveret hjemmehjælp i eget hjem: Her foreligger data for 2011 og frem. For indikatoren Hjemmehjælpsbesøg, der gennemføres planmæssigt er der data for 2012 og frem. - Visiteret hjemmehjælp på plejehjem/plejebolig: Her foreligger data for 2008.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning og forebyggende hjemmebesøg: Her foreligger data for 2008 og frem. - Boligtilbud: Her foreligger data for 2009 og frem. - Genindlæggelser: Her foreligger data for 2007 og frem. - Brugertilfredshed: Her foreligger data for 2008, 2009, 2011 og 2013, 2015 og 2017. - Rehabilitering: Her foreligger data for 2017 og frem. - Hjemmesygepleje i eget hjem: Her foreligger data for 2016 og frem.

Alle indikatorer på området, hvor Danmarks Statistik er ansvarlig, er offentliggjort.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal. Der offentliggøres modtagere, timer og andel.

Referencetid

01-01-2022- 31-12-2022

Hyppighed

Alle indikatorer er årlige.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Dataindsamlingen fra kommunernes omsorgssystemer (EOJ) sker med henvisning til § 6 i Lov om Danmarks Statistik. Der findes ingen EU-regulering på området.

Indberetningsbyrde

 • Oplysninger fra omsorgssystemerne (EOJ): Oplysningerne findes i vid udstrækning i kommunernes systemer i forvejen. Der kan dog være tale om, at enkelte af kommunerne skal implementere specifikke EOJ-moduler for at leve op til Danmarks Statistiks krav til indberetning af oplysningerne. I forbindelse med Danmarks Statistiks fejlsøgning bruger kommunerne tid på at rette op på data og genfremsende. Oplysningerne anvendes til at danne indikatorerne vedrørende hjemmehjælp, ventetider, genindlæggelser og forebyggende hjemmebesøg.
 • Oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen: Respondentbyrden er nul, idet oplysningerne i forvejen indsamles af Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne anvendes til at danne indikatorer om genindlæggelser.
 • Oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet: Respondentbyrden er nul. Oplysninger anvendes til indikatorer om brugertilfredshed.

Øvrige oplysninger

På hjemmesiden om ældredokumentation findes yderligere oplysninger om baggrunden for indikatorer på ældreområdet.