Gå til sidens indhold

Sociale ydelser til ældre

Formålet med statistikkerne på ældreområdet er at belyse kvaliteten af den kommunale service på ældreområdet. Statistikken er en del af et tværoffentligt samarbejde, som skal sikre sammenhængende dokumentation på væsentlige kommunale serviceområder, samt øge sammenligneligheden af den ydede service kommunerne imellem. Statistikken anvendes til fastsættelse af effektmål, rammer og resultatkrav for centrale styringsinitiativer og er sammenlignelig fra 2008 og frem. Danmarks Statistik er ansvarlig for bearbejdning og offentliggørelse af statistikken.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af en række nationale effekt- og baggrundsindikatorer, der dokumenterer og beskriver kvaliteten af den kommunale indsats på ældreområdet. Indikatorerne omfatter visiteret og leveret hjemmehjælp, hjemmesygepleje i eget hjem, plejehjem og plejeboliger, træningsydelser, rehabilitering, forebyggende hjemmebesøg samt genindlæggelser mv. Indikatorerne er primært rettet mod ældreområdet, men hjemmehjælp, træningsydelser, hjemmesygepleje samt plejehjem og plejeboliger, omfatter også tal for borgere under 67 år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Inden offentliggørelse af data fra kommunernes EOJ system (elektronisk omsorgsjournal) udarbejdes et tabel- og figurmateriale til alle kommuner, som herefter skal godkende deres data. Efter godkendelsen fejlsøger Danmarks Statistik data for manglende tal, abnorme værdier med mere.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Myndighederne og offentlige institutioner og befolkningen anvender indikatorerne til analyser, forskning, debat mv. Der er lagt vægt på at sikre en mere valid dokumentation på ældreområdet end tidligere. Dette opnås ved bl.a. at hente oplysningerne direkte fra kommunernes omsorgssystemer (EOJ), som opdateres løbende i forbindelse med kommunernes sagsbehandling.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kommunerne får tilsendt kontroltabeller, de bliver bedt om at godkende. Kun godkendte oplysninger kommer med i statistikken. Ved manglende godkendelser indgår tidligere års oplysninger i landstotaler og gennemsnit. For udgivelsen i 2022 er mellem 97 og 98 kommuner inkluderet, afhængig af indikator. Manglende godkendelse kan skyldes, kommunens registreringspraksis, som betinger hvilke data, der indberettes og system- eller leverandørskifte, hvor det kan ske, at de indberettede data er fejlbehæftet. Der på flere områder forskellig registreringspraksis mellem kommuner, som kan give skævheder.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ca. 5,5 måneder efter referencetidens udløb. Statistikkerne offentliggøres som forudannonceret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

For de forskellige indikatorer kan der være mindre databrud. For hjemmehjælp, rehabilitering, boligvalg, forebyggende hjemmebesøg og træning gælder, skal kommunernes EOJ-systemer i udbud hvert 5. år. For nogle kommuner betyder dette, at de skifter leverandør, hvilket kan skabe mindre databrud og som tidligere beskrevet influere på tallenes præcision. Der er pt. 3 leverandører på markedet. Ved hospitalsbenyttelse er der ikke foretaget korrektion for sygdommes sværhedsgrad, hvorfor sammenlignelighed mellem kommuner skal tolkes forsigtigt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet 'Levevilkår'. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Sociale ydelser til ældre. Se mere på emnesiden for Sociale ydelser til ældre.

Læs mere om tilgængelighed