Gå til sidens indhold

Sociale udgifter

Formålet med statistikken Sociale udgifter er at belyse udgifter forbundet med borgerrettet social beskyttelse. Borgerrettet social beskyttelse omfatter et samfunds sociale ordninger og ydelser, hvis formål er at lette personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med fx sygdom eller arbejdsløshed. Statistikken giver en oversigt over udviklingen i udgifter forbundet med social beskyttelse i Danmark, og bruges samtidig til at sammenligne social beskyttelse internationalt. Statistikken er udarbejdet siden 2007 og baseres på et europæisk statistiksystem for social beskyttelse.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af udgifter til ydelser inden for social beskyttelse opgjort i mio. kr. Sociale ydelser er ydelser der letter personers eller husholdningers økonomiske byrde i forbindelse med socialt betingede risici eller behov. Opgørelsen indeholder både kontante ydelser til personer og ydelser i naturalier, som fx gratis services inden for sygehusvæsenet. Statistikken opdeles efter otte hovedområder og omfatter hele Danmark, samt danske pensionister i udlandet. Ydelserne omfatter både offentlige og private udgifter.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt via statistikkens hovedkilder: de statslige, kommunale og regionale regnskaber. Der suppleres med interne dataleverancer på forsikrings- og pensionsdelsektorer, tilgangs- og anvendelsesmatricer, fraværstimer og –dage, samt med en ekstern dataleverance på skatterater.

Den indsamlede data gennemgår fejlsøgninger, kodning, behandling og validering til det endelige resultat, og dette gøres bl.a. ved at gennemgå og kvalitetssikre diverse koder, udgifter og udviklinger over tid.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er fra en række internationale organisationer stor efterspørgsel efter statistik om sociale udgifter, bl.a. fra Eurostat og Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion (DG EMPL).

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens målpopulationen dækkes, samt medfører de årlige revisioner af statistikken altid opdaterede tal.

Ift. usikkerheder foreligger der fx en risiko for fejlposteringer i de primære kilder (stat, kommune m.fl.) eller fejlkodninger i den statistiske behandling. Når evt. usikkerheder tages i betragtning, kan niveauet for de totale sociale udgifter forventes at være mildt undervurderet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statikken udkommer årligt, omkring ti måneder efter kalenderårets afslutning. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2007, og er sammenlignelig fra samme år og frem. Statistikken er sammenlignelig med statistikken over de offentlige finanser, der følger de danske nationalregnskabsprincipper.

Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat. Selve området for sociale ydelser, herunder social beskyttelse, har der været stor international interesse for siden 1940-erne, bl.a. i nordisk regi.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken Sociale udgifter udgives årligt og offentliggøres i form af to tabeller i Statistikbanken og en nyhedsudgivelse i Nyt fra Danmarks Statistik. Desuden indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Dertil er internationalt sammenlignelige tal for denne statistik at finde under Social protection expenditure and receiptsEurostats hjemmeside. Se mere på statistikkens emneside Sociale udgifter.

Statistikkens metadata er tilgængelige via dens tilhørende klassifikationsside.

Læs mere om tilgængelighed