Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
40 26 47 43

LOM@dst.dk

Hent som PDF

Sociale udgifter

Data til denne statistik indsamles årligt via statistikkens hovedkilder: de statslige, kommunale og regionale regnskaber. Der suppleres med interne dataleverancer på forsikrings- og pensionsdelsektorer, tilgangs- og anvendelsesmatricer, fraværstimer og –dage, samt med en ekstern dataleverance på skatterater.

Den indsamlede data gennemgår fejlsøgninger, kodning, behandling og validering til det endelige resultat, og dette gøres bl.a. ved at gennemgå og kvalitetssikre diverse koder, udgifter og udviklinger over tid.

Kilder

Statistikkens hovedkilder er de statslige, kommunale og regionale regnskaber. Disse data bliver oprindeligt indsamlet med det formål at kortlægge det offentliges finanser. Supplerende datakilder er forsikrings- og pensionsdelsektorerne i den finansielle sektor, tilgangs- og anvendelsesmatricer fra nationalregnskabets sektorregnskaber, samt fraværstimer og –dage fra Danmarks Statistiks fraværsstatistik. Derudover anvendes data på skatterater, beregnet efter Lovmodellen, fra Finansministeriet.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Statistikkens hovedkilder bliver oprindeligt indsamlet med det formål at kortlægge de offentliges finanser. Disse data suppleres med dataleverancer med information om forsikrings- og pensionsdelsektorerne i den finansielle sektor, tilgangs- og anvendelsesmatricer, fraværstimer og –dage, samt skatterater.

Datavalidering

Validering af data sker efter indsamling, undervejs i kodningen og ved evt. beregninger, og inden data bliver offentliggjort. Data valideres ved at gennemgå og fejlsøge ordninger, formålskoder, udgifter og ydelsesudviklinger for individuelle år og årsserier.

Da hovedkildegrundlaget – de statslige, kommunale og regionale regnskaber – justeres fra år til år, tjekkes ordninger og ydelser for udgifter og aktualitet ved hver dataproduktion.

Databehandling

Når data er indsamlet, integreres disse via kodning og beregninger. Data grupperes, klassificeres og kodes iht. De otte hovedområder i statistikken: sygdom, invaliditet, alderdom, efterladte, familier, arbejdsløshed, bolig, samt øvrige sociale ydelser.

Data valideres ved at gennemgå og fejlsøge ordninger, formålskoder, udgifter og ydelsesudviklinger for individuelle år og årsserier, og valideringen foregår over flere omgange: efter indsamling, undervejs i kodningen, og inden data bliver offentliggjort i form af to tabeller i statistikbanken.

Data behandles og valideres på ny ved hver produktion. Ved hver produktion valideres – og evt. korrigeres – tal to år tilbage i tiden.

Korrektion

Data behandles og valideres på ny ved hver produktion. Ved hver produktion valideres – og evt. korrigeres – tal to år tilbage i tiden.