Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Renter og aktieindeks

Statistikken omfatter bl.a. udvalgte pengemarkedsrenter, effektive obligationsrenter på de toneangivende obligationer og Københavns fondsbørs aktieindeks.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser rente- og likviditetsforholdene ud fra følgende udvalgte oplysninger:

 • et udvalg af pengemarkedsrenter og Nationalbankens rentesatser,
 • et udvalg af effektive obligationsrenter på de toneangivne obligationer
 • et udvalg af fondsbørsens aktieindeks

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes først og fremmest efter hvilken type af rente eller aktieindeks, der er tale om og i enkelte tabeller grupperes der efter sektor eller land.

Sektordækning

Den finansielle sektor med alle øvrige sektorer som modsektor.

Begreber og definitioner

3-måneders pengemarkedsrente, DKK: Indlånsrente tilbudt for 3 måneders indskud på det danske pengemarked.

3-måneders pengemarkedsrente, Euro: Indlånsrente tilbudt for 3 måneders indskud på Euromarkedet.

Effektiv obligationsrente: Gennemsnitlig rente beregnet for udvalgte toneangivende serier af statspapirer, samtlige åbne serier i enhedsprioritetsobligationer og for indeksobligationer.

Rente af udlån og indskudsbeviser: Nationalbankens rentesats af udlån samt ved salg og tilbagekøb af indskudsbeviser. Med indskudsbeviser menes værdipapirer med en løbetid på 14 dage, som løbende udbydes af Nationalbanken til pengeinstitutterne afhængig likviditetsbehovet. Ved tilbagekøb beregner Nationalbanken normalt et beskedent rentetillæg. De anførte satser er ekskl. dette tillæg.

Aktieindeks: Indeksene er beregnet af Københavns Fondsbørs og angiver kursudviklingen af en række udvalgte segmenter på aktiemarkedet.

SmallCap+: Københavns Fondsbørs segment for selskaber under en vis størrelse, der lever op til en række nærmere bestemte likviditetskriterier og informationskrav. Segmenterne udvælges to gange årligt (primo juni/december) på baggrund af foregående halvårsperiode og træder i kraft henholdsvis 1. juli og 1. januar. Det er et afkastsindeks, der beregnes ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier, inklusive aktieudbytte, hvor det forudsættes at udbytterne geninvesteres i indeksporteføljen. Vægtgrundlaget er freefloatjusteret: dvs det vægtes med kursværdien af den del af aktiebeholdningen, der er tilgængelig på aktiemarkedet - aktiebeholdninger der er bundne i virksomheden medregnes ikke. Indeksreferenceperioden er 30. december 2002 med basisværdien = 100. Ændring i indeksværdien beregnes ud fra ændringen i den samlede markedsværdi for den freefloatjusterede aktieportefølje fra et tidspunkt til et andet.

Midcap+: Københavns Fondsbørs segment for mellemstore selskaber, der lever op til en række nærmere bestemte likviditetskriterier og informationskrav. Segmenterne udvælges to gange årligt (primo juni/december) på baggrund af foregående halvårsperiode og træder i kraft henholdsvis 1. juli og 1. januar. Det er et afkastsindeks, der beregnes udfra kursudviklingen for den givne gruppe aktier, inklusive aktieudbytte, hvor det forudsættes at udbytterne geninvesteres i indeksporteføljen. Vægtgrundlaget er freefloatjusteret: dvs. det vægtes med kursværdien af den del af aktiebeholdningen der er i omløb - aktiebeholdninger der er bundne i virksomheden medregnes ikke. Indeksreferenceperioden er 30. december 2002 med basisværdien = 100. Ændring i indeksværdien beregnes ud fra ændringen i den samlede markedsværdi for den freefloatjusterede aktieportefølje fra et tidspunkt til et andet.

OMXC20-indekset: Københavns Fondsbørs' ledende aktieindeks, hvis formål er at belyse kursudviklingen for de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs og herunder fungere som underliggende instrument for visse finansielle derivater fx futures og optioner. To gange om året (primo juni/december) udvælges de repræsentative aktieklasser på baggrund af disses omsætning i den forudgående halvårsperiode. Aktierne udvælges ud fra en kombination af to kriterier: størst omsætning målt i kursværdi samt oftest omsatte aktier. Det er et prisindeks, der beregnes ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier justeret for ændringer i den børsnoterede kapital, som ikke er en følge af udbuds- og efterspørgsels forholdene. Indekset er markedsværdivægtet: jo større markedsværdi desto større vægtandel. Indekset startede den 3. juli 1989. Ændring i indeksværdien beregnes ud fra ændringen i den totale markedsværdi for den pågældende indeksportefølje fra et tidspunkt til et andet.

OMXC-indekset: Fondsbørsens totalindeks og dækker kursværdien af samtlige aktieklasser, der er registreret på fondsbørsen fordelt på 10 brancher (før juni 2001 fordelt på 6 brancher) Det er et prisindeks, der beregnes ud fra kursudviklingen for den givne gruppe aktier justeret for ændringer i den børsnoterede kapital, som ikke er en følge af udbuds- og efterspørgsels forholdene. Markedsværdivægtet: Jo større markedsværdi desto større vægtandel. Indeksreferenceperioden er ultimo 1995. Ændring i indeksværdien beregnes ud fra ændringen i den totale markedsværdi for den pågældende indeksportefølje fra et tidspunkt til et andet. OMXC erstattede den 15. juni 2001 det tidligere totalindeks (KAX). Overgangen til OMXC skete samtidig med, at inddelingen af de noterede aktieselskaber overgik til GICS-modellen (Global Industry Classification Standard) udarbejdet af Morgan Stanley og Standard & Poor's.

Pengemængden - M1: Seddel- og møntomløb udenfor pengeinstitutsektoren med tillæg af indlændinges indskud i pengeinstitutterne med kort løbetid i kroner og fremmedvaluta.

Pengemængden - M2: M1 + indlån på tidsindskud med en løbetid på op til 2 år og indlån med opsigelsesvarsel med en løbetid på op til 3 måneder.

Pengemængden - M3: M2 + Genkøbsforretninger og udstedte obligationer mv. med løbetid på op til 2 år.

Cirkulerende pantebreve: Pantebreve med en restløbetid på 20 år uden/med forsikringsgaranti.

Pari-pantebreve: Nyudstedte pantebreve udstedt til kurs 100 fordelt på løbetid og sikkerhed.

Diskonto: Nationalbankens referencerente i forhold til hvilken renten på mellemværender med penge- og realkreditinstitutter fastsættes. Har siden 1992 været sammenfaldende med folio indlånsrenten, dvs. den rentesats, som penge- og realkreditinstitutterne tilbydes for indskud på anfordring (af overskydende likviditet) på Nationalbankens foliokonti.

Pengeinstitutternes udlandsstilling: Pengeinstitutternes nettostilling overfor udlændinge fordelt på aktiver og passiver. Med udlændinge menes udenlandske residenter inkl. personer og virksomheder hjemmehørende i Grønland og på Færøerne.

Valutakurser for udvalgte lande: Års- og månedsgennemsnit er udregnet på grundlag af de dagligt noterede markedskurser kl. 14.15. Indekset for den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer overfor den danske krone.

Enheder

ikke relevant for denne statistik.

Population

Monetære finansielle institutioner består af centralbanken, pengeinstitutter og pengemarkedsforeninger.

Geografisk dækning

Udviklinger i renter og aktieindeks gælder for de finansielle markeder i Danmark. Den effektive rente af statsobligationer dækker Danmark, samt udvalgte lande fra resten af verden.

Tidsperiode

De forskellige tidsserier dækker følgende tidsperioder:

 • Nationalbankens rentesatser mv. dækker tidsperioden fra 1985 og frem.
 • Aktieindeks dækker tidsperioden fra 1996 og frem.
 • Gennemsnitsrenter i pengeinstitutter dækker tidsperioden fra 2002 og frem.
 • Effektive obligationsrenter dækker tidsperioden fra 1992 og frem.
 • Effektiv rente af statsobligationer efter land dækker tidsperioden fra 1989 og frem.

Basisperiode

For de udvalgte aktieindeks:

 • OMXC ultimo december 1995
 • OMXC C20 3. juli 1989
 • OMXC C20 CAP 28. november 2011
 • MidCap+ 30. december 2002
 • SmallCap+ 30. december 2002

Måleenhed

Renter på aktier og obligationer mv. måles i pct. pro anno. Aktieindeks opgøres som indeks.

Referencetid

01-12-2021 - 31-12-2021

Hyppighed

Månedlig, kvartalsvis (opdateres månedligt i statistikbanken) og årlig - afhængig af de enkelte komponenter.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde i det alle oplysninger indsamles af andre: Danmarks Nationalbank, Københavns Fondsbørs og Finansrådet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan får ved henvendelse til Danmarks Statistik.