Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget (Afsluttet)

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik om jordbrugets prisforhold. I Statistikbanken offentliggøres statistikkens tal under emnet Priser og prisindeks for jordbrug. Tallene indgår i årspublikationerne vedr. Jordbrugets prisforhold, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Endvidere er der flere tabeller der udkommer i forbindelse med den animalske del, hvorfra data til mængdeudviklingen kommer fra.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Jordbrugets prisforhold og Animalsk produktion.

Publikationer

Jordbrugets prisforhold.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Jordbrugets økonomi Priser og prisindeks for jordbrug i følgende tabeller:

  • LPRIS20: Prisindeks for jordbrugets salg og køb efter produkt, enhed og tid
  • LPRIS25: Prisindeks for jordbrugets salg og køb efter produkt, enhed og tid
  • LPRIS30: Priser for jordbrugets salgsprodukter efter produkt, enhed og tid
  • LPRIS35: Priser for jordbrugets produktionsfaktorer efter produkt, enhed og tid
  • LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter efter produkt, enhed og tid
  • LPRIS15: Salgspriser på potteplanter efter potteplante, enhed og tid

Adgang til mikrodata

For nærmere oplysninger henvises til kontaktpersonen.

Anden tilgængelighed

Der leveres indeks til Eurostat på kvartaler og årsbasis. Endvidere modtager Eurostat årspriser i absolutte værdier. Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik af Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Visse priser er ikke tilgængelige grundet fortrolighedshensyn, men indgår i de samlede indeks. Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

En grundig metodebeskrivelse af indeksberegninger findes i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik, København 2005. En grundig beskrivelse af definitioner og retningslinjer anvendt til beregninger af prisindeks forefindes ligeledes i publikationen Håndbog i EU-landbrugsprisstatistik, Eurostat 2002. Der er i 2008 udgivet en revideret version som gælder for 2005=100. Det er besluttet at bruge samme manual, som grundlag for 2010-rebaseringen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.