Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget (Afsluttet)

Statistikken er en både en måneds, kvartal og årlig opgørelse over landbrugets priser og prisindeks for såvel salgsprodukter som en række produktionsfaktorer inkl. investeringsgoder. Derud over er det en opgørelse over mængdeindeks og værdier for den animalske salgsproduktion. Statistikken omfatter både landbrug og gartneri.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken består dels af en række faktiske priser og mængder, dels af indeks for udvikling. Indeks for de enkelte produkter sammenvejes til et samlet indeks for salgsprodukter og et samlet indeks for forbrug i produktionen samt faste investeringsgoder i landbruget. Indeks beregnes med udgangspunkt i et basisår, som udskiftes med 5 års mellemrum. Belysningen følger stort set de samme varer som ved opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst, dog undtaget eksempelvis sekundære produkter, maskinstationsydelser og indirekte bankomkostninger. Omvendt - og ganske væsentligt - indeholder prisstatistikken udviklingen i priserne på investeringsgoder i landbruget, dvs. i maskiner, inventar, bygninger og grundforbedringer.

Målepunktet for informationer er ved salgsprodukters levering fra bedrift (ab gård) og ved forbrugsmidlers ankomst til bedriften (an gård).

Statistikkens formål er især at belyse aktuelle forskydninger i primærlandbrugets priser, som indikation på udviklingen i landbrugets økonomi. Indtil slutningen af 1980'erne blev den direkte relaterede konjunkturstatistik udgivet på månedsbasis, siden kvartalsvis. Fra 2013 suppleret med årlig publikation som følge af sammenlægning med anden prisstatistik.

Grupperinger og klassifikationer

Grupperingeren der følges er hovedbranche 01, Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. For nærmere beskrivelse se DB07

Sektordækning

Landbrug og gartneri.

Begreber og definitioner

Priserne indsamles i kr. på måneds-, kvartals- eller årsbasis, alt afhængig hvad der kan lade sig gøre. Indeksene bliver dannet ud fra 2010's bruttofaktorindkomst som vægtgrundlag, med årspriserne fra 2010 = 100. Vægtningen kan variere over året, baseret på brugen eller salget af den pågældende vare / tjeneste.

Enheder

Enhederne er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register, bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Danske landbrug og gartneris salg

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2005 og frem.

Basisperiode

Basisår skiftes hvert 5. år. Senest er 2010 anvendt som basisår.

Måleenhed

Månedspriser angives i absolutte værdier, altså kroner. For kvartaler er der indeks. Priserne er uden moms.

Referencetid

Statistikken omfatter kvartalsvis og årlig belysning af landbrugets priser for såvel salgsprodukter som en række produktionsfaktorer inkl. investeringsgoder samt belysning værdier for den animalske salgsproduktion. Desuden formidles på månedsbasis en række udvalgte priser via Statistikbanken. Statistikken omfatter både landbrug og gartneri.

Hyppighed

Månedligt, kvartalsvis og årligt. Tabeller for udvalgte landbrugspriser- og mængder samt potteplanter udkommer månedligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel kan findes i Lov om Danmarks Statistik § 1 , jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december 1992 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 295 af 2. maj 2000.

Diverse direktiver og forordninger i relation til produktionsoplysninger og opgørelse af landbrugssektorens økonomi, herunder i Parlamentets og Rådets forordning 138/2004 om landbrugsregnskaber i fælleskabet samt retsakter vedrørende animalsk produktion. Der er i EU udarbejdet en manual for opgørelsen af kvartalsvise indeks i relation til statistikken "Agricultural Prices and Indices".

Indberetningsbyrde

Da der er tale om meget forskellige typer af indberetninger, heraf en del via landbrugets organisationer, og er der ikke opgjort en samlet indberetningsbyrde. Skønsmæssigt er byrden mellem 0,1 og 0,2 årsværk.

Øvrige oplysninger

Priser og prisindeks for jordbrug.