Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent som PDF

Overgangsregistret

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i overgangsregistret stammer fra elevregistret, hvis oplysninger kommer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Samlet præcision

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i elevregistret, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Opdateringen af elevregistret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene. I modsat fald skal årsagen til den manglende kontinuitet findes og afhjælpes.

Den usikkerhed der opstår som følge af, at institutionerne gennem de årlige indberetninger har mulighed for at rette tilbage i tidligere indberettede oplysninger, ligger erfaringsmæssigt på ca. 0-3 pct. inden for en uddannelseshovedgruppe. På mere specifikke grupperinger og enkeltuddannelser kan usikkerheden være højere. Usikkerheden vil især gælde det seneste år.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Institutionerne har i forbindelse med deres årlige indberetning mulighed for at rette i allerede indberettede oplysninger. Disse rettelser vedrører primært det seneste år, som derfor betragtes som foreløbigt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Overgangsregistret produceres på grundlag af elevregistret, hvor uddannelsesoplysningerne stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelsesoplysninger kommer der også oplysninger som går lidt tilbage i tiden, specielt for det foregående år. Tal for det seneste år må derfor anses for at være foreløbige.