Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Olie og naturgas i Nordsøen

Data til denne statistik fremsendes årligt fra Energistyrelsen. Derudover tages data fra Energistyrelsens publikation om Olie- og gasproduktion. Det indsamlede data har gennemgået en validering i Energistyrelsen. Valideringen i Danmarks Statistik i forbindelse med udarbejdelsen af naturressourceopgørelsen omhandler alene at sikre konsistens mellem primo- og ultimobeholdningerne.

Kilder

Naturressourceopgørelsen for olie og naturgas er opstillet på baggrund af oplysninger fra Energistyrelsen samt oplysninger fra statistikken Energiregnskab for Danmark samt oplysninger fra nationalregnskabet.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra forskellige interne og eksterne kilder ved at trække informationer fra databaser, excel-ark, og trykte publikationer.

Datavalidering

I forbindelse med opstillingen af naturressourceopgørelsen for olie og naturgas bruges informationer fra en række kilder. Valideringen i forbindelse med udarbejdelsen af naturressourceopgørelsen sikrer konsistens mellem primo- og ultimobeholdningerne.

Databehandling

De modtagne data forberedes og præsenteres inden for rammerne af den omtalte beholdningsopgørelse.

Opgørelsen af værdien af olie- og naturgasreserverne er baseret på en række forudsætninger og antagelser. Dette skyldes, at de danske olie- og naturgasfelter ikke handles på et marked, hvilket gør, at det ikke er muligt at observere en markedsværdi. Værdien af olie- og naturgasreserverne må derfor opgøres indirekte. Dette er gjort ved hjælp af at udregne nutidsværdien af den nettoindtjening, som indvindingen giver i årene fremover. Nettoindtjeningen kaldes ressourcerenten og det er den del af produktionsværdien for olie og naturgas, som er tilbage efter, at omkostningerne ved indvindingen er fratrukket. De fremtidige ressourcerenter bestemmes dels af indvindingen og dels af enhedsressourcerenten fra årene før. Til brug for skønnet over den fremtidige indvinding anvendes Energistyrelsens prognoser for olie og naturgasproduktionen i Nordsøen. Den fremtidige indtjening (ressourcerenten) og omkostning er tilbagediskonteret ved brug af en samfundsøkonomisk real diskonteringsrate på 4 pct. for de første 35 år og 3 pct. derefter (baseret på anbefalinger fra Finansministeriet), hvilket resulterer i en nettonutidsværdi for hvert år. Ved beregning af værdien er der taget hensyn til de fremtidige såkaldte dekommissioneringsomkostninger, dvs. omkostninger ved skrotning af platforme og anden oprydning. Nettonutidsværdien svarer til primobeholdningen det givne år samt ultimobeholdningen for året før.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.