Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Olie og naturgas i Nordsøen

Baseret på den kendte viden og forventninger om økonomiske og teknologiske forhold giver naturresourceopgørelsen et bud på størrelsen og værdien af reserverne af olie og naturgas i Nordsøen. Energistyrelsen ændrer skønnet over reservernes størrelse efterhånden som dele af reserverne indvindes, og når der gøres nye fund. Desuden kan udvikling af ny udvindingsteknologi føre til revisioner af skønnene. Reserverne er således ikke en statisk fysisk mængde. Derudover påvirker olie- og naturgasprisen ressourcerenten og dermed den fremtidige fysiske indvinding den monetære størrelse af reserverne.

Samlet præcision

Kombinationen af naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige metoder, antagelser og beregninger i naturressourceopgørelsen gør, at der vil være usikkerheder knyttet til opgørelserne af de fysiske reserver af olie og naturgas. Usikkerheden på tallene er relateret til skønnet over de reserver, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi. Den begrebsmæssigt konsistente - og over tid ensartede - bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden.

Opgørelsen af værdien af olie- og naturgasreserverne er baseret på en række forudsætninger og antagelser. Andre antagelser om fremtidige ressourcerenter vil således føre til andre skøn over olie- og naturgasreservernes værdi. Enhedsressourcerenten, dvs. ressourcerenten pr. indvunden enhed olie og naturgas, i fremtiden antages at være den samme i alle årene. Det svarer til at antage, at de fremtidige priser, omkostninger og produktionsteknologier er de samme som i udgangsåret. Enhedsressourcerenten beregnes som et vægtet gennemsnit af de sidste tre års ressourcerenter. For eksempel sættes 2019 enhedsressourcerenten til et vægtet gennemsnit af ressourcerenterne pr. enhed i 2017, 2018 og 2019. 2019 har vægten 0,5, 2018 har vægten 0,3 og 2017 har vægten 0,2. Derved har ikke kun det gældende års forhold betydning for forventningerne til den fremtidige ressourcerente, og fluktuationerne i ressourcerenten bliver mindre. Derudover er den samfundsøkonomiske reale diskonteringsrate på 4 pct. for de første 35 år og 3 pct. derefter. Ved at ændre disse antagelser vil værdierne ændre sig. Sidst er værdierne for de to seneste år i den monetære opgørelse foreløbige, da disse udregninger er baseret på foreløbige tal fra nationalregnskabet.

I forbindelse med udgivelsen af 2019 års tal er der undersøgt resultaternes følsomhed, ved at variere diskonteringsraten og at beregne værdien ved forskellige scenarier for fremtidig prisudvikling for olie og naturgas. Følsomhedsanalysens resultater findes i Danmarks Statistik Analyse Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Usikkerheden på tallene er relateret til skønnet over de reserver, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi samt de antagelser, der er gjort ved beregningen af det monetære regnskab. I forbindelse med udgivelsen af 2019 års tal er der undersøgt resultaternes følsomhed, ved at variere diskonteringsraten og at beregne værdien ved forskellige scenarier for fremtidig prisudvikling for olie og naturgas. Følsomhedsanalysens resultater findes i Danmarks Statistik Analyse Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der ikke foretaget målinger af kvaliteten, men den anses værende bedst mulig givet de ressourcer der anvendes på opstillingen af naturressourceopgørelsen. Naturressourceopgørelsen opstilles desuden i overensstemmelse med de internationale anbefalinger fra FN og Eurostat m.fl. samt nationale anbefalinger fra Finansministeriet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Den endelige beholdningsopgørelse for olie og naturgas foreligger ca. 3 år efter referencesårets udløb. Foreløbige beholdningsopgørelser for olie og naturgas bliver offentliggjort et til to år efter referencesåret.