Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Olie og naturgas i Nordsøen

Den fysiske opgørelse og den monetære opgørelse af olie og gas i Nordsøen er en årlig opgørelse af reserverne af olie og naturgas i Nordsøen, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi opgjort i kubikmeter (m3) og i kroner. Begge statistikker viser beholdningen af olie og naturgas ved årets start samt ændringerne i beholdningen igennem året.

Indholdsbeskrivelse

Naturressourceopgørelsen viser primobeholdningen af olie- og naturgasreserverne ved årets begyndelse. Den svarer til ultimobeholdningen det foregående år. Derudover viser det fysiske regnskab ændringerne inden for året i form af indvinding, eget forbrug og nye fund og anden økonomisk opståen eller forsvinden.

For naturgassens vedkommende er indvindingen en bruttoindvinding. En del af den indvundne naturgas pumpes af tekniske årsager tilbage i undergrunden. Trækkes denne såkaldte re-injicering fra, fås nettoproduktionen. Heraf bliver noget afbrændt, og noget går til eget forbrug, mens den resterende del sælges. For oliens vedkommende er indvindingen i løbet af året en nettoproduktion, som svarer til salget af olie og bruttoproduktionen af olie. Posten nye fund og anden økonomisk opståen/forsvinden dækker over ændringer i reserven som følge af ændrede økonomiske og/eller tekniske forhold.

Reserverne er de mængder af olie og naturgas, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi. Disse reserver ligger alle i såkaldt anborede strukturer. Reserverne inddeles i kategorierne: Igangværende, besluttet, planlagt og mulig indvinding. Igangværende indvinding omfatter de reserver, der kan indvindes ved at anvende eksisterende produktionsanlæg og brønde. Besluttet indvinding omfatter reserver, hvor der foreligger en godkendt indvindingsplan. Planlagt indvinding omfatter projekter, som er beskrevet i indvindingsplan, der er under behandling hos myndighederne samt fund, hvor der er afgivet en kommercialitetserklæring. Til sidst omfatter mulig indvinding projekter, hvor man forventer at kunne bruge kendt teknologi. Energistyrelsen ændrer skønnet over reservernes størrelse efterhånden som dele af reserverne indvindes, og når der gøres nye fund. Desuden kan udvikling af ny udvindingsteknologi og ændrede økonomiske forhold føre til revisioner af skønnene. Reserverne er således ikke en statisk fysisk mængde.

Det monetære regnskab fremstår for olie og naturgas samlet. Det indeholder primobeholdning, indvinding, nye fund og anden økonomisk opståen eller forsvinden, omvurdering samt ultimobeholdning.

Grupperinger og klassifikationer

Strukturen i naturressourceopgørelsen følger anbefalingerne for beholdningsopgørelser, jf. "System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework", Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank (2012). New York.

Sektordækning

Indvindingsaktiviteten beskrevet i naturressourceopgørelsen udføres, jf. Dansk Branchekode 2007 (DB07) af brancherne 06.10.00 Indvinding af råolie samt 06.20.00 Indvinding af naturgas. Disse indgår i nationalregnskabets brancheklassifikation (NBR 117) i branche 060000.

Begreber og definitioner

Ultimobeholdning: Beholdningen ved udgangen af året

Økonomisk opståen / forsvinden: Anden økonomisk opståen/forsvinden dækker over ændringer i reserven som følge af ændrede økonomiske og/eller tekniske forhold. Er også refereret til som andre mængdemæssige ændringer.

Indvinding: Indvindingen er den produktionsaktivitet der finder sted i forbindelsen med olie og naturgas hentes op af reserverne. For naturgas er indvinding opgjort både brutto og netto, idet der tages højde for den mængde, der re-injiceres.

Naturressourceopgørelse for olie og gas: Viser reserver af de mængder af olie og naturgas, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi.

Primobeholdning: Beholdningen ved årets start

Omvurdering: Ændring i værdien af reserven, der skyldes ændringer i olie- og naturgasprisen, ressourcerenten og/eller den fremtidige fysiske indvinding. Denne post er kun relevant for den monetære opgørelse.

Enheder

Enheden i nationalregnskabets brancher er principielt den lokale faglige enhed, arbejdsstedet, som er den mindste enhed, der kan opstilles en produktionskonto for.

Population

Olie og naturgas i Nordsøen

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1990-2021

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Den fysiske balance for oliereserverne opgøres i m3.

Den fysiske balance for gasreerverne opgøres i Nm3.

Den monetære balance for olie- og gasreserverne opgøres i kr.

Referencetid

Naturressourceopgørelsen af olie og naturgas refererer til kalenderår.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ikke relevant for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på data der indsamles af andre statistikker. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.