Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Lars Peter Christensen
3917 3046

lpc@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig beskæftigelse (kvt.)

Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Statistikken kvalitetssikres som minimum på en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service.

Formålsopdelingen (COFOG) revideres jævnligt, mens selve datakilden revideres i henhold til statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Opgørelser sæsonkorrigeres.

Kilder

Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Indsamlingshyppighed

Data er baseret på arbejdsgivernes løbende indberetninger til SKATs eIndkomst, og Danmarks Statistiks eIndkomstregister indeholder månedlige oplysninger . Oplysningerne kombineres med månedlige indberetninger til Danmarks Statistik af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Indsamlingsmetode

Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst, og det er data som leveres til Danmarks Statistik. Oplysningerne kombineres med månedlige indberetninger til Danmarks kaf bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Datavalidering

Datamaterialet kvalitetssikres på følgende måde. Som udgangspunkt er fejlsøgningsniveauet en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service. I nogen tilfælde foretages også fejlsøgning på COFOG undergrupper, og på kommunalt og regionalt niveau samt for staten også på ministerieområde. I øvrigt fejlsøges andre opdelinger eller variable som lejlighedsvist ser ud til at påvirke de overordnede resultater.

Databehandling

Kilden til den offentlige beskæftigelsesstatistik er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer.

Statistikken opgøres kvartalsvist, men indberetningerne er baseret på månedsoplysninger. Der tages udgangspunkt i samme input data fra Danmarks Statistiks eIndkomstregister som anvendes til fejlsøgning og dannelse af statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere omhandler dog alle sektorer og alle brancher. Med henblik på den særskilte databehandling og databearbejdning der kræves for at danne opdelingen efter formål (COFOG) for sektoren offentlig forvaltning og service i alt laves i den offentlige beskæftigelsesstatistik særskilte udtræk for delsektorerne i offentlig forvaltning og service. Databehandlingen og fejlsøgningen er forskellig for de forskellige delsektorer. Således laves særskilte udtræk for 1) Kommuner og regioner, 2) stat, og 3) Sociale kasser og fonde.

For at lave en foreløbig kvalitetssikring på et tidligt tidspunkt anvendes i første omgang data baseret på en tidligere version af eIndkomstregistret, hvor en stor del af indberetningerne for den seneste måned i kvartalet mangler. Den version af eIndkomstregistret som anvendes som input til produktionen af statistikken, er tilgængelig ca. 1 en måned senere. Her er langt hovedparten af indberetningerne tilgængelige, også for den seneste måned i kvartalet. Selvom indberetningerne vedrørende sektoren offentlig forvaltning og service i alt normalt indberetttes rettidigt foretages der dog til slut i processen en opregning for at tage højde for mangelprocenten. Under normale omstændinger, pga. af de rettidige indberetninger på det offentlige område, er opregningsfaktoren for sektoren offentlig forvaltning og service i alt normalt beregnet til tæt på 1 eller 1, svarende til forventningsvist næsten ingen eller slet ingen manglende indberetninger.

Baseret på et udtræk fra DIOR (Databasen for Integrede Offentlige Regnskaber) leverer Danmarks Statistiks kontor for Offentlig finanser input til statistikken i form af lønsummernes fordeling på COFOG baseret på følgende typer af kontonumre; 1) for kommuner og regioner er kontonumrene baseret på kontoplanerne for kommuner og regioner, og 2) for staten er de baseret på statslige kontonumre svarende til finanslovens konti. For sociale kasser og fonde anvendes ikke kontonumre og der foreligger derfor ingen fordeling af lønsummerne på COFOG for denne delsektor.

Udtrækket fra DIOR anvendes i statistikken til at danne de primære COFOG fordelingsnøgler i statistikken, nemlig fordelingsnøgler mellem COFOG og kontonumre. I tilfælde af manglende eller mangelfulde indberetninger af kontonumre fra de offentlige lønsystemer, er der i statistikken opbygget en række øvrige fordelingsnøgler med henblik på en fornuftig kodning af COFOG. Her er den væsentligste af de øvrige fordelingsnøgler, en nøgle mellem COFOG og brancher. Denne nøgle anvendes også til COFOG-kodning af delsektoren sociale kasser og fonde, hvor der som nævnt ikke foreligger kontonumre. Derudover er der en række øvrige nøgler som anvendes til COFOG-kodning af diverse små restgrupper.

I statistikken gennemføres en grundig fejlsøgning og kvalitetssikring. Som udgangspunkt er fejlsøgningsniveauet en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service. I nogen tilfælde foretages også fejlsøgning på COFOG undergrupper, og på kommunalt og regionalt niveau samt for staten også på ministerieområde. I øvrigt fejlsøges andre opdelinger eller variable som lejlighedsvist ser ud til at påvirke de overordnede resultater.

Sæsonkorrektion efter sektoren offentlig forvaltning og service i alt og dens delsektorer som anvendes i statistikken er baseret på den sæsonkorrektion vedr. sektor og branche som foretages i statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere dækker dog alle sektorer og brancher. Sæsonkorrektionen af opdelingen efter formål (COFOG hovedgrupper) dannes alene i den offentlige beskæftigelsesstatistik, når produktionsdata er endeligt fejlsøgte.

Korrektion

De sæsonkorrigerede tidsserier revideres i forbindelse med hver ny offentliggørelse.

Sæsonkorrektion efter sektoren offentlig forvaltning og service i alt og dens delsektorer som anvendes i statistikken er baseret på den sæsonkorrektion vedr. sektor og branche som foretages i statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere dækker dog alle sektorer og brancher. Sæsonkorrektionen af opdelingen efter formål (COFOG hovedgrupper) dannes alene i den offentlige beskæftigelsesstatistik, når produktionsdata er endeligt fejlsøgte.