Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
39 17 32 45

can@dst.dk

Hent som PDF

Langtidsledighed

Data til statistikken hentes fra registeret over offentligt forsørgede, som dækker alle personer på offentlig forsørgelse, som er fyldt 16 år og endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Der hentes også oplysninger fra statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som dækker lønmodtagere i dansk registrerede virksomheder fra januar 2008 og frem.

Data fra registrene over offentligt forsørgede og beskæftigelse for lønmodtagere indsamles kvartalsvis.

Kilder

Ledighedsoplysningerne stammer dels fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR)'s register FLEUR (Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings-Register), og dels fra deres opgørelse af antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere. STAR står for indsamling af data og levering til Danmarks Statistik. Før juli 2017, stammede dagpengeoplysningerne fra Registret for ArbejdsMarkedet (RAM). Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister suppleret med data fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister og Danmarks Statistiks Befolkningsregister. Danmarks Statistiks eIndkomstregister bygger på indkomstoplysninger indberettet til SKATs Indkomstregister (eIndkomst).

Indsamlingshyppighed

Data fra registrene over offentligt forsørgede og beskæftigelse for lønmodtagere indsamles kvartalsvis.

Indsamlingsmetode

Langtidsledigheden er opgjort via administrative registre med udgangspunkt i bruttoledigheden, der er en del af registeret over offentligt forsørgede. Ydermere benyttes statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere.

Datavalidering

Data til statistikken valideres ved at sammenligne niveau og udvikling med den registerbaserede (brutto-)ledighedsstatistik til vurdering af, om udviklingen er rimelig. Ydermere genskabes/opdateres perioden: refencemåned-5 til referencemåned-3 ved hver offentliggørelse med et opdateret datagrundlag, hvorved man implicit kontrollerer at der ikke er alt for store opdateringer i forhold til den seneste offentliggørelse i statistikbanken.

Databehandling

Beregning af ledighedsforløb

  1. De personer som har været bruttoledige i en periode på ledighedsforløbets længde (hhv. 26, 39, 52, 78, 104, 130 og 156 uger) hentes fra registeret over Offentligt Forsørgede.
  2. Det undersøges om personen har været bruttoledig på alle dage i hele ledighedsforløbet. Hvis dette er tilfældet indgår personen i denne statistik.
  3. Hvis der er dage i ledighedsforløbet, hvor personen ikke er bruttoledig, undersøges det om denne periode er længere end 28 dage. Er dette tilfældet, indgår personen ikke i denne statistik.
  4. Hvis perioden er 28 dage, eller mindre, anvendes registeret Beskæftigelse for Lønmodtagere til at undersøge om der er mindre end 10 timers lønmodtagerbeskæftigelse i perioden. Hvis dette er tilfældet indgår personen i statistikken. Hvis der er mere end 10 timers lønmodtagerbeskæftigelse indgår personen ikke i statistikken. En undtagelse fra sidstnævnte er dog, hvis det skønnes at personens lønmodtagerbeskæftigelse stammer fra et løntilskudsjob i perioden på højst 28 dage. Dette undersøges ved, at tjekke om den omkringliggende bruttoledighed stammer fra et løntilskudsjob eller ej. Hvis det skønnes, at personen er i løntilskudsjob i perioden på højst 28 dage indgår personen i statistikken uafhængigt af hvor mange timers lønmodtagerbeskæftigelse personen har haft i perioden.
  5. For at kunne afgøre om 'fravær fra bruttoledighed' i starten eller slutningen af de hhv. 26, 39, 52, 78, 104, 130 og 156 referenceuger der kigges på, skyldes at man befinder sig i en del af en midlertidig fraværsperiode på højst 28 dage, undersøges også de 28 dage optil og efterfølgende den aktuelle referenceperiode for, om der her forekommer bruttoledighed.

Baggrundsoplysninger:

  • Demografi herunder alder, køn og bopæl: Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistiks befolkningsregister. De demografiske oplysninger opgøres som en ultimostatus for det kvartal referencemåneden tilhører.

  • Ydelsestype (dagpenge og kontanthjælp mv.): Oplysningerne om ydelsestypen stammer fra registeret over Offentligt forsørgede. Det undersøges hvilken ydelse som personen modtager i referencemåneden. Hvis personen modtager flere ydelser vælges den volumenmæssigt mest dominerende ydelse i referencemåneden. Kontanthjælp mv. består af ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse.

  • A-kasser: Oplysningerne om A-kasseforhold stammer fra Danmarks Statistiks A-kasseregister, og opgøres som en status ultimo referencemåneden.

Korrektion

Langtidsledigheden sæsonkorrigeres ikke længere. Dette skyldes, at 1-års-, 2-års- og 3-årsperioder i sagens natur ikke bør indeholde sæsonudsving i forhold til hinanden. Det skal sidenhen undersøges om ledighedsforløbene af hhv. ½, 3/4, 1½ og 2½ års varighed bør blive sæsonkorrigeret.