Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
39 17 32 45

can@dst.dk

Hent som PDF

Langtidsledighed

Statistikken er sammenlignelig fra måned til måned tilbage til januar 2009. For internationale sammenligninger anbefales det at anvende langtidsledigheden fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), da denne følger fælles europæiske retningslinjer. AKU-langtidsledigheden offentliggøres via Eurostat.

International sammenlignelighed

Denne statistik er baseret på administrative ydelsesregistre. Datagrundlaget er derfor, af natur, bestemt af den lovgivning der gælder i Danmark for udbetaling af de ydelser, der indgår i bruttoledigheden. For international sammenlignelighed henvises til Arbejdskraftundersøgelsens (AKU) opgørelse af langtidsledighed, som bør benyttes når langtidsledigheden skal sammenlignes på tværs af EU-lande. AKU er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, men benytter samme definition for hvornår en person er langtidsledig. AKU-langtidsledigheden vil generelt ligge på et højere niveau end den registerbaserede langtidsledighed, bl.a. fordi AKU også indeholder langtidsledige studerende, og andre personer som ikke er langtidsledige ifølge de administrative registre.

Sammenlignelighed over tid

Langtidsledigheden er sammenlignelig fra januar 2009 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Opgørelsen over antallet af langtidsledige fra Danmarks Statistik afviger fra andre organisationers opgørelse over langtidsledige. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør langtidsledigheden som de personer der minimum har været bruttoledig i 80 procent af det seneste rullende år, samtidig med at de skal have været bruttoledige i den sidste uge af referenceperioden. Flere andre organisationer har beslægtede definitioner. I opgørelsen fra Danmarks Statistik ønskes en definition som er nærmere beslægtet med ILO's definition af langtidsledighed, hvor personerne skal have været ledige i en sammenhængende periode, og som ikke har en volumenafgrænsning som de øvrige definitioner. Udviklingen for Danmarks Statistiks langtidsledighedsbegreb har indtil videre været meget lig den tilsvarende udvikling i de øvrige organisationers begreber. Antallet af langtidsledige i Danmarks Statistiks langtidsledighedsbegreb er dog lavere, hvilket skyldes en mere restriktiv definition af hvornår en person er langtidsledig.

Intern konsistens

Registeret over Offentligt Forsørgede har en høj grad af intern konsistens, i og med at de ydelser der indgår i registeret er overlapsbehandlet. Det betyder at overlap mellem to eller flere ydelser er fjernet efter en række regler. Man kan eksempelvis ikke modtage dagpenge og kontanthjælp i samme periode. Derfor er der en høj grad af intern konsistens hvad angår registreringerne af ledighedsforløb i statistikken over langtidsledige. Der er ikke lavet undersøgelser af konsistensen mellem Offentligt forsørgede registeret og Beskæftigelse for lønmodtagere. I tilfælde af overlap mellem de to registre, vil ledighedsoplysningerne have forrang for oplysninger om lønmodtagerbeskæftigelse ved beregning af langtidsledighed.