Gå til sidens indhold

Langtidsledighed

Formålet med statistikken over langtidsledigheden er, at belyse strukturen og udviklingen for de langtidsledige, defineret som de personer der har været bruttoledige (dvs. modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og som samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet) i mindst 52 sammenhængende uger. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med månedstal fra februar 2009 og frem. I oktober 2017 blev statistikkens periodisering ændret til kalendermåneder, og serien indeholder nu langtidsledighedstal for januar 2009 og frem.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af den månedlige langtidsledighed baseret på administrative registre. Personer, som i en periode på op til 28 dage har været ude af bruttoledighed og ikke samtidig har haft mere end 10 timers ordinær lønmodtagerbeskæftigelse i løbet af de 28 dage, er inkluderet i opgørelsen. I oktober 2018 blev der offentliggjort fire nye tabeller i statistikbanken med langtidsledige medlemmer af A-kasser og med ledighedsforløb fra 26 uger (0,5 år) og op til 156 uger (3 år).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken hentes fra registeret over offentligt forsørgede, som dækker alle personer på offentlig forsørgelse, som er fyldt 16 år og endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Der hentes også oplysninger fra statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som dækker lønmodtagere i dansk registrerede virksomheder fra januar 2008 og frem.

Data fra registrene over offentligt forsørgede og beskæftigelse for lønmodtagere indsamles kvartalsvis.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, kommuner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, nyhedsmedier og privatpersoner, som grundlag for offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning, analyse og offentlig debat. Statistikken anvendes desuden til serviceopgaver for brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken opgør antallet af langtidsledige ud fra administrative registre og er en totaltælling. Det vurderes derfor at statistikken er præcis i forhold til den beskrevne definition af langtidsledighed. Her er det naturligvis afgørende at man accepterer præmisserne for denne definition, gående på at man skal have været bruttoledig (eller i hvert fald uden ordinær beskæftigelse) i et år for at blive defineret som langtidsledig. Her er det jo også væsentligt at forstå¨at man skal leve op til rådighedskrav mv. for at blive betegnet som langtidsledig og ikke blot være selvforsørgende i længere tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer ca. 5 måneder efter afslutningen af referenceperioden. Statistikken er stort set aldrig forsinket i forhold til det forud-annoncerede.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig fra måned til måned tilbage til januar 2009. For internationale sammenligninger anbefales det at anvende langtidsledigheden fra Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), da denne følger fælles europæiske retningslinjer. AKU-langtidsledigheden offentliggøres via Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres i Statistikbanken, hvor der kan findes tal tilbage til januar 2009.

Læs mere om tilgængelighed