Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landinger af fisk

Emnesider, Statistikbanken og NYT

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt.aspx)

Publikationer

Der offentligøres en NYT årligt.

Statistikbanken

https://www.statistikbanken.dk - Erhvervslivets sektorer - Fiskeri og akvakultur - Fiskeri mv., struktur og produktion

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik. Landingsstatistikken omfatter alle danske fartøjers landinger.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Yderligere dokumentation kan findes i Fiskeristatistisk årbog, som kan downloades gratis på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.