Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugs- og gartneritællingen

Oplysningerne indsamles gennem en årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor landmændene udfylder skemaet på virk.dk. Indberetningerne fejlsøges for usandsynlige værdier.

Oplysninger om afgrøder og kvæg hentes dog fra registre, og skal derfor ikke oplyses af den enkelte landmand.

Tællingen er en stikprøvetælling stratificeret efter region, størrelse og bedriftstype.

Kilder

Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret.

I 2023 er stikprøven på 14.000 bedrifter svarende til ca. 40 pct. af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug).

Indsamlingshyppighed

Tællingen er årlig.

Indsamlingsmetode

Landmanden indberetter oplysningerne på Virk.dk.

Her kan man finde oplysninger om tællingen: Oplysningsside.

Datavalidering

Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives i tre forskellige faser:

  1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. Det kan eventuelt være ved ja/nej spørgsmål, hvor man fx svarer nej til, at man har husdyr på sin bedrift.
  2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser, hvor hvert spørgsmål underkastes en sandsynlighedskontrol. Fejl rettes øjeblikkeligt, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden.
  3. I sidste fase undersøges de opregnede tal på regionsniveau, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser.

Databehandling

Opregningen finder sted ved at ramme visse kendte måltotaler:

  • Antal landbrugsbedrifter og areal fordelt efter størrelse ud fra landmændenes ansøgninger om landbrugsstøtte (ordningen vedrørende enkeltbetaling).
  • Antal svin ud fra svinetællingerne i april og juli samme år.

Ved bortfald udgår bedriften af stikprøven, og opregningen hæves tilsvarende for det pågældende stratum. I 2022 var bortfaldet på 0,2 pct. af stikprøven.

Både i 2019, 2021 og 2022 bliver de fleste bedrifter under 25 ha imputered. Disse bedrifter udgør omkring halvdelen af alle bedrifter.

2020 er speciel ved at være en totaltælling, hvor der principielt skal være besvarelser for alle bedrifter og intet bortfald. Det er i praksis ikke muligt, så omkring 9 pct. af bedrifterne er ved 2020-tællingen blevet imputeret. De har dog kun ca. 2 pct. af landbrugsarealet, så det er overvejende små bedrifter, som imputeres.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner ud over, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.