Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugs- og gartneritællingen

Præcisionen varierer for de enkelte variable i statistikken. Præcisionen er således størst for det samlede dyrkede areal og bliver mindre præcist, når man ser på specifikke afgrøder, især afgrøder, som kun få landbrug dyrker. Ligeledes er sikkerheden på tallene bedst for husdyr, som mange landbrug har, først og fremmest kvæg. På samme måde gælder det, at usikkerheden stor for små geografiske områder, fx. Bornholm.

Samlet præcision

Dækningsgrad: Populationen omfatter alle aktive landbrug i Danmark, og er integreret i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), som føres af Danmarks Statistik. For at sikre, at populationen er aktuel foretager Danmarks Statistik jævnligt samkørsler med Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Antagelsen er, at hvis en bedrift søger om arealstøtte eller anmelder husdyr til CHR, så er den også aktiv inden for landbrug, og bør derfor markeres som landbrugsaktiv i Danmarks Statistiks register. Stikprøven udvælges så den størst mulige sikkerhed opnås på landbrugsareal, svin, kvæg, pelsdyr og standardoutput. Bedrifterne inddeles i grupper - strata - efter typologi og størrelse på standardoutput. Ved tællingen i 2021 var der 69 strata. Bedrifter som forud for tællingen vides at være specialiseret i gartneri eller fjerkræ udtages totalt. Generelt gælder, at jo større en bedrift er, jo større er sandsynligheden for, at den bliver udvalgt.

Spørgsmål om afgrøder indhentes fra systemet for landbrugsstøtte, GLR, som føres af Fødevareministeriet. Når en landmand søger om enkeltbetaling skal han specificere sine afgrøder omhyggeligt. GLR må derfor antages at være en særdeles pålidelig kilde. Spørgsmål om kvæg indhentes fra CHR og pelsdyr fra Dansk Pelsdyravlerforening. For begge disse husdyr gælder, at landmanden på spørgeskemaet tilkendegiver om han har kvæg eller pelsdyr, og for bedrifter, hvor svaret er ja, hentes oplysninger om bestand fra henholdsvis CHR og Dansk Pelsdyravlerforening.

Der kan på grund af de mange tællingsvariable ikke angives ét samlet tal for usikkerheden, men alene nogle eksempler vist her med den relative spredning:

 • Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct.
 • Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct.
 • Vårhvede, hektar: 5,8 pct.
 • Jordbær, hektar: 15,9 pct.
 • Kvæg, antal dyr: 0,9 pct.
 • Svin, antal dyr, 1,3 pct.
 • Får i alt, 10,4 pct.
 • Mink, 3,2 pct.

Visse tal oplyses ofte som runde tal, fx 12.000 kyllinger. Der er imidlertid ikke grund til at antage, at der skulle være nogen systematisk over- eller undervurdering i tallene. Landmænd kan glemme at besvare visse spørgsmål. Det er vanskeligt at kontrollere, når det gælder mindre betydende husdyr som fx får, geder og heste. Spørgsmål om arbejdstid for landmanden og medarbejdende ægtefælle kan være vanskelige at besvare for deltidslandmænd.

Stikprøveusikkerhed

 • Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct.
 • Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct.
 • Vårhvede, hektar: 5,8 pct.
 • Jordbær, hektar: 15,9 pct.
 • Kvæg, antal dyr: 0,9 pct.
 • Svin, antal dyr, 1,3 pct.
 • Får i alt, 10,4 pct.
 • Mink, 3,2 pct.

Anden usikkerhed

 • Dækningsfejl må antages at være beskedne. Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) indeholder oplysninger om alle landbrugsbedrifter i Danmark. Enheden er arbejdsstedet. Der gøres et stort arbejde for at sikre, at der alle virksomheder af betydning med landbrug, som er indeholdt i ESR, landbrug. Blandt andet udnytter Danmarks Statistik oplysninger administrative registre om landbrug.

 • Overdækning: 1.231 bedrifter i 2021

 • Bortfald: 1,2 pct. i 2021

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af landbrugs- og gartneritællingen må antages at være god af følgende grunde:

 • Stikprøven er forholdsvis stor, ca. 65 pct., når man medregner bedrifter som imputeres.
 • Stikprøven stratificeres efter størrelse, region og bedriftstype. Det betyder fx, at langt de fleste store svinebedrifter er medtaget i tællingen.
 • Hver besvarelse underkastes en omhyggelig fejlsøgning og kontrol.
 • Bortfaldet er lille, normalt ca. 1 pct. Det tilstræbes, at bortfaldet bliver endnu mindre for store bedrifter, fx med telefonisk rykning.

Tællingen er naturligvis underkastet en stikprøveusikkerhed. Denne usikkerhed er størst for husdyr og afgrøder, som kun få bedrifter har, fx får og jordbær, og mindre for hyppigt forekommende husdyr og afgrøder, fx kvæg og vinterhvede.

Eksempler på usikkerheden ved landbrugs- og gartneritællingen:

 • Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct.
 • Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct.
 • Vårhvede, hektar: 5,8 pct.
 • Jordbær, hektar: 15,9 pct.
 • Kvæg, antal dyr: 0,9 pct.
 • Svin, antal dyr, 1,3 pct.
 • Får i alt, 10,4 pct.
 • Mink, 3,2 pct.

Dækningen antages også at være god grundet hyppige samkørsler med Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I de senere år har der kun været udarbejdet endelige tal.