Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugs- og gartneritællingen

Statistikken er næsten fuldt ud sammenlignelig fra 1982. Der er også en høj grad af sammenlignelighed med andre europæiske lande. Mellem 2009 og 2010 sker der dog et lille brud i sammenligneligheden, idet statistikken fra og med 2010 medtager visse små bedrifter og desuden bedrifter med pelsdyr. Det betyder, at antallet af bedrifter i 2010 er ca. 1.200 større, end det ellers ville have været.

Fra omkring 1900 til 1981 medtog tællingerne også meget små landbrug helt ned til 0,5 ha. Statistikken er tilgængelige for brugerne i papirpublikationer, men ikke online

International sammenlignelighed

Siden 2010 har alle EU’s medlemslande benyttet den samme nedre grænse for medtagelse af bedrifter ved strukturtællinger i landbruget. Det gør, at der er meget stor sammenlignelighed mellem landene. Danmark medtager bedrifter med pelsdyr, og det gør ingen af de andre EU-lande. Der var i Danmark ca. 800 bedrifter med pelsdyr indtil efteråret 2020, som ikke havde nogen anden form for landbrug, hverken andre husdyr eller afgrøder. Efter 2020 er minkavl næsten forsvundet fra dansk landbrug.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er næsten fuldt ud sammenlignelig fra 1982 og fremefter.

Følgende tællinger har været totaltællinger: 1977-83, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020. Følgende tællinger har været stikprøvetællinger: 1984, 1986, 1988, 1990-98, 2000-2009, 2011-19 og 2021.

Typisk har stikprøven været ganske stor med deltagelse af ca. 20-35 pct. af bedrifterne, i 2003, 2005 og 2007 endda ca. 50 pct.

Tællingerne har altid opereret med en nedre tærskel, så meget små bedrifter udelukkes fra tællingen. Denne tærskel har Danmarks Statistik revideret gennem årene:

 • 1977-1982: Tællingerne omfattede alle bedrifter med mindst 0,5 ha eller mindst en produktion med en værdi svarende til 0,5 ha med byg.
 • 1983-1994: Tællingerne omfattede bedrifter med mindst 5,0 ha eller mindst 3.000 euro i standarddækningsbidrag målt i 1985-priser.
 • 1995-2009: Tællingerne omfattede bedrifter med mindst 5,0 ha eller mindst 4.000 euro i standarddækningsbidrag målt i 1990 eller 1995-priser.

Fra 2010 gennemførte Eurostat i samarbejde med medlemslandene en harmonisering af tærsklerne for medtagelse af bedrifter i tællingen. Disse tærskler er beskrevet i forordning 1166/2008 i Bilag II. Der er tale om minimumskrav, som kan suppleres med strengere nationale krav.

Danmarks Statistik medtager herefter alle bedrifter, som opfylder blot én af følgende betingelser:

 1. Et dyrket areal på mindst 5,0 ha
 2. Et standardoutput på mindst 7.500 euro
 3. Frugt, bær og planteskole på mindst 1,0 ha
 4. Grøntsager og jordbær på mindst 0,5 ha
 5. Væksthus og champignon på mindst 1.000 kvadratmeter
 6. Mindst 10 stk. kvæg
 7. Mindst 50 svin
 8. Mindst 10 søer
 9. Mindst 20 får
 10. Mindst 20 geder
 11. Mindst 1.000 stk. fjerkræ
 12. Mindst 40 pelsdyr

Fra og med 2010 har Danmarks Statistik medtaget bedrifter med pelsdyr i landbrugs- og gartneritællingen.

Disse nye grænser for medtagelse af bedrifter ved landbrugs- og gartneritællingen betyder, at antallet af bedrifter i 2010 er ca. 1.200 større end det ville have været med den gamle grænse på mindst 5,0 ha eller mindst 4.000 euro i standarddækningsbidrag.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er sammenlignelig med svinebestanden og kvægbestanden. Regnskabs statistikken for ordbrug medtager kun bedrifter med et standardoutput på 25.000 euro og regner med 17.518 bedrifter i 2021 mod 31.395 bedrifter i landbrugs- og gartneritællingen.

Intern konsistens

For hver tælling samles alle indkomne besvarelser i ét tællingsregister med alle tællingsvariable omfattet af tællingen. Der er én og kun én opregningsfaktor pr. bedrift, som vedrører alle tællingsvariable. Der kan derfor ikke forekomme nogen inkonsistens.