Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Emilie Rune Hegelund
39 17 32 46

ehe@dst.dk

Hent som PDF

Lægedækning

I Statistikbanken offentliggøres tal for Lægedækning under emnet Lægebesøg. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Lægebesøg i følgende tabel: - LABY27: Borgere pr. lægekapacitet efter kommunegruppe.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Statistikken er ikke tilgængelig andre steder.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken udgives på et aggregeret niveau, som sikrer, at enkeltpersoner ikke kan identificeres. Statistikken er endvidere diskretioneret således, at der aldrig er færre end tre observationer i tabellens dataceller.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.