Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Købekraftpariteter

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet EU pris- og mængdesammenligning. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog og i Nordisk statistisk årsbog. Internationalt er tallene tilgængelige hos OECD, Eurostat og hos Norden. Se mere på statistikkens enmeside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om:

Publikationer

Statistikken præsenteres i Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog og i Nordisk statistisk årsbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet EU pris- og mængdesammenligning i følgende tabeller:

  • PPP: Købekraftpariteter og internationale mængde- og prissammenligninger efter varegruppe, land, enhed og tid
  • PPP11: Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger efter varegrupper, land, enhed og tid
  • PPP1: Prisniveau indeks for fødevarer EU=100 efter varegruppe, land og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata stilles ikke til rådighed. Resultaterne under niveauet for de analytiske kategorier formidles ikke til offentligheden. Brugere, der ønsker at få adgang til mere detaljerede data, med henblik på forskning, kan skrive en anmodning til Eurostat ved at udfylde erklæring om fortrolighed. Der kræves en kort beskrivelse af forskningsprojektet.

Anden tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig hos OECD, i Eurostats database og i den Nordiske Statistikbank.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

De grundlæggende data til beregning af købekraftpariteter bør behandles som fortrolige. Det gælder både individuelle prisobservationer og gennemsnitspriser. Individuelle pris observationer er også fortrolige ifølge 'Lov om Danmarks Statistik' nr. 599 fra 22. juni 2000. I princippet er Danmarks Statistik for den frie udbredelse og udveksling af data mellem de deltagende lande. Formidling af vores data til brugergrupper fx Eurostat, OECD, andre Kommisionsbud og andre internationale organisationer kan kun ske i samråd med Danmarks Statistik. Når det gælder andre landes data, der allerede er offentliggjort af Eurostat, så kan de genudgives i vores publikationer.

Reference til metodedokumenter

Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.