Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner og enheder for børnepasning

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2017 og frem. Der findes tal tilbage til 1940'erne for antallet af institutioner til forebyggende børneforsorg. Siden 1964 opgøres antal daginstitutioner i hele landet. Tal fra før 2004 kan findes i Statistisk Årbog mens tal fra 2004 og frem er at finde i Statistikbanken.

International sammenlignelighed

Der udarbejdes statistikker om børnepasning i en lang række lande. Statistikken er dog ikke underlagt nogle fælles internationale retningslinjer, hvilket betyder at nationale metoder kan variere fra land til land.

Sammenlignelighed over tid

Der findes tal for antal daginstitutioner tilbage til 1940'erne i Statistisk Årbog. Dengang handlede opgørelserne om antallet af institutioner til forebyggende børneforsorg. Siden Statistisk Årbog 1967 opgøres antal daginstitutioner i hele landet, med tal fra 1964 og frem.

Tal fra før 2004 kan findes i Statistisk Årbog mens tal fra 2004 og frem er at finde i Statistikbanken. Antal institutioner i perioden fra 2004 til 2006 findes i tabellen PAS2 og i perioden fra 2007 til 2014 i tabellen PAS22.

Frem til 2007 er måletidspunktet for statistikken et givent tidspunkt i foråret, men fra og med 2007 flyttede måletidspunktet til 1. oktober. Ændringen af måletidspunktet fra 2007 og frem, kan medføre skævheder i sammenligninger fra før 2007 og efter. Det kan fx forventes at institutioner kan være åbnet efter sommerferien og derfor tælle med i oktober, men være lukket i efteråret i 2007. Sammenligning før og efter 2007 bør derfor tage højde for ændring i måletidspunkt og foretages med forsigtighed. I 2007 blev der samtidigt ændret på fordelingen af kommuner pga. kommunalreformen, hvor der skete en markant reduktion af kommunerne. Det blev herefter ikke direkte muligt, at sammenligne antallet af institutioner for langt de fleste af kommunerne før og efter 2007.

Opgørelsen af institutioner for 2017 er indsamlet igennem en rundspørge foretaget af DST-survey. Opgørelsen fra 2017 er således ikke baseret på automatisk dataindsamling, hvilket er tilfældet for opgørelsen fra 2018 og frem. Sammenligninger af opgørelsen fra 2017 med 2018 og frem bør derfor foretages med forbehold.

Fra 2018 har det ikke været muligt at opgøre integrerede (tværgående) institutioner selvstændigt, da kommunerne ikke længere opgør institutionstypen selvstændigt. I stedet er disse fordelt ud under de respektive pasningstilbud (integrerede (tværgående) institutioner indeholder flere forskellige institutionstyper fx en klub og en daginstitution.).

Statistikken om institutioner opgøres som statusdag den 3. oktober for det gældende år. I tællingerne før 2019 blev data om institutioner opgjort på et andet tidpunkt. Opgørelsestidspunktet fra 2019 er med andre ord flyttet 1-2 måneder i forhold til opgørelsen i 2018. Det kan skabe forskel i antallet af institutioner fra før 2018 til 2019 og frem, men forskellen vurderes at være meget lav. Oplysninger om institutioner blev opgjort i november, mens oplysninger om selvejende SFO’er blev opgjort i september.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik offentliggør også statistik om antal indskrevne ”helårsækvivalente” børn i daginstitutioner, antal ”helårsækvivalente” personale i daginstitutioner, normeringer i daginstitutioner, takster for børnepasning og modtagere af tilskud til privat børnepasning under emnet Børnepasning.

Statistikdokumentationen til denne statistik om antal institutioner og enheder for børnepasning BOERN4, har før 2018 været del af statistikdokumentationen Børnepasning før skolestart. I 2018 blev det vurderet, at statistik om antal institutioner fremover skal dokumenteres selvstændigt, da sammenskrivningen skabte metodiske forvirringer.

Intern konsistens

Danmarks Statistik er i løbende dialog med fagsystemleverandører på børnepasningsområdet om at ensrette datastrukturen. På tværs af kilderne til denne statistik er der således god konsistens.