Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner og enheder for børnepasning

Danmarks Statistiks institutionsregister for børnepasning opdateres løbende med det data, som Danmarks Statistik modtager fra kommunernes fagsystemleverandører på området. Informationerne valideres fx ved henvendelser til dataleverandører, kommuner eller institutioner.

Kilder

Data stammer fra kommunernes registreringer af antallet af børn og unge, personale og institutioner på børnepasningsområdet i Danmark, som findes i en række tilhørende fagsystemer.

Indsamlingshyppighed

Data modtages månedligt for institutioner med børn i alderen 0-18 år. Nogle af data for børn på 6 år og derover modtages dog kun årligt.

Indsamlingsmetode

Data overføres til Danmarks Statistik af kommunernes dataleverandører via elektroniske datadump. I den seneste opgørelse er dataleverandørerne; KMD, IST, ASSEMBLE, Børneringen, FOBU, ACCOUNTOR, KRL, SPIA, LDD, FDDB. Desuden indhenter Danmarks Statistik data direkte hos nogle institutioner.

Datavalidering

Inden opgørelsen af antallet af institutioner gennemgår institutionsregisteret en omfattende opdatering og kvalitetstjek. Der foretages både mikro- og makrofejlsøgning samt relations- og strukturtjek. Selve sammenligningen af det nuværende institutionsregister og nye data sker vha. statistikprogrammer, men sletningen eller tilføjelsen af institutioner sker manuelt.

Oplysninger om institutioner importeres som årsudtræk fra opkrævningssystemerne. Der foretages en overordnet kvalitetskontrol, hvor leverandørerne kontaktes, hvis data fx ikke er leveret som aftalt. Der foretages generel fejlsøgning af det modtagne data. Derudover sammenlignes data med tidligere modtaget data for om muligt at identificere fejl. Findes der fejl foretages der manuelle rettelser inden data indlæses i registeret.

Et særligt fokusområde er institutioner, som kan være oprettet af kommunerne, for at de kan anbringe børn, der passes uden for kommunens grænser. Disse institutioner, skal ikke indgå i opgørelsen. Derudover kan der være institutioner som kan være oprettet på forkert lovgrundlag. Disse valideres også inden de tilføres registeret.

For at validere ændringerne i registeret foretages kontrol af nye informationer, før de tilføjes institutionsregisteret. Ofte kan ændringer be- eller afkræftes af en søgning på kommunernes og institutionernes hjemmeside, men i andre tilfælde har det været nødvendigt at kontakte kommunen eller institutionen direkte. Er det ikke muligt at kontakte institutionen eller kommunen, så anvender Danmarks Statistik de eksisterende informationer om institutionen.

Fra 2020 er data også valideret i forhold til Dagtilbudsregisteret som vedligeholdes af STIL. Dog er Dagtilbudsregisteret endnu ikke fuldt dækkende samt kvalitetssikret, men det forventes at være fuldt dækkende inden for de kommende år.

Databehandling

Den tidligere institutionstælling danner grundlag for institutionsregisteret, som løbende opdateres ved hjælp af data om nye og lukkede institutioner. Er der nye institutioner med tilknyttede børn registreres den nye institution i registeret, og tilsvarende nedlægges de institutioner, som ikke mere har børnepasning.

Under fejlsøgningsprocessen er der observeret markante fejl i kommunernes registrering af, hvorvidt SFO’er er selvejende eller private. Under databehandling er alle private og selvejende SFO’er derfor kodet sammen i kategorien selvejende for 2018 og frem. Det forventes dog, at langt størstedelen af SFO’erne i tællingen er selvejende frem for private.

Korrektion

Der foretages normalt ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.

I forbindelse med 2019 udgivelsen er tallene fra 2017 og 2018 dog blevet revideret. I udgivelsen fra 2018 er der foretaget korrektioner af 2017 data. Korrektionen omhandler kategorien "alle ejerformer", som havde værdien 0 på tværs af alle kategorier.