Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner og enheder for børnepasning

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder med børnepasning baseret på Danmarks Statistiks institutionsregister for børnepasning. Statistikken er fordelt efter kommune, pasningstilbud og ejerform.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en årlig opgørelse af antal institutioner og enheder på pasningsområdet for børn og unge i alderen 0 til 17 år. Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks institutionsregister for børnepasning. I statistikken indgår institutioner efter dagtilbudsloven, folkeskoleloven, friskoleloven, ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven.

Fra 2022 udgives statistikken to gange årligt, en gang i foråret og en gang i efteråret i forbindelses med udgivelsen statistikken Børnepasning før skolestart. Det skyldes, at i forbindelse med udarbejdelsen af Børnepasning før skolestart, samt Børnepasning efter skolestart, sker der forbedringer i datagrundlagt for denne statistik.

Grupperinger og klassifikationer

Antal institutioner fordeles geografisk efter landets kommuner, samt efter pasningstilbud og ejerform.

Pasningstilbud grupperes efter:

 • Dagplejer
 • Daginstitution på forældrebestyrelsesniveau
 • Daginstitution på enhedsniveau
 • SFO
 • Fritidsklub
 • Klub
 • Integreret institution (også kaldet tværgående institution)*
 • Puljeordning

*Fra 2018 er integrerede institutioner ikke opgjort særskilt, men indgår under de respektive pasningstilbud.

Ejerform grupperes efter:

 • Kommunal
 • Selvejende
 • Privat
 • Udliciteret
 • Puljeordning

Sektordækning

Sektoren er børnepasningssektoren.

Begreber og definitioner

Daginstitution på enheds niveau: En institution, der optager børn i alderen 0 år og op til skolestart (indtil det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjem/SFO i forbindelse med skolestart), eksempelvis en vuggestue, børnehave eller daginstitution for børn i hele aldersgruppen indtil skolestart (ofte kaldet en integreret institution). Dagtilbudsloven fastsætter ikke, hvornår noget er en enhed. Det er kommunen, der vurderer, hvornår en daginstitution består af flere enheder. Det er i forarbejder til dagtilbudsloven uddybet, hvad kommunerne kan lægge vægt på i uddybningen af, hvorvidt en institution består af flere enheder.

Daginstitution på forældrebestyrelses niveau: En institution, der optager børn i alderen 0 år og op til skolestart (indtil det tidspunkt, hvor barnet optages i fritidshjem/SFO i forbindelse med skolestart), eksempelvis en vuggestue, børnehave eller daginstitution for børn i hele aldersgruppen indtil skolestart (ofte kaldet en integreret institution). For børn fra 0 år til skolestart defineres en daginstitution ved den forældrebestyrelse, der er fælles for alle institutionens underliggende enheder, jf. afsnit 8 i vejledning til dagtilbudsloven.

Fritidshjem: Fritidshjem er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under loven om dagtilbud.

Integreret institution: En institution, som på tværs af aldersgruppen 0 til 17 år, optager børn omfattet af reglerne for mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub. Kaldes også for tværgående institutioner.

Klub: Fritidstilbud for større børn og unge.

Puljeordning: En ordning, der drives på baggrund af en driftsaftale med kommunalbestyrelsen. Puljeordninger kan både være dagplejelignende og institutionslignende. Fra 1. august 2007 er det ikke længere muligt at etablere institutioner efter puljeordninger.

SFO: Skolefritidsordninger er fritidstilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De hører under folkeskolen.

Enheder

De statistiske enheder er institutioner og enheder.

Population

Populationen er de institutioner og enheder, som har børnepasning

Geografisk dækning

Danmark, undtagen Færøerne og Grønland

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2017 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antallet af institutioner med børnepasning.

Referencetid

Referencetidspunktet er den 3. oktober gældende år.

Hyppighed

Statistikken udgives årligt. Fra 2022 udgives statistikken to gange årligt, en gang i foråret og en gang i efteråret i forbindelses med udgivelsen af BOERN1-3. Det skyldes at i forbindelses med BOERN1-3 sker der forbedringer i datagrundlagt til BOERN4.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8.

Indberetningsbyrde

Oplysninger om antal institutioner på børnepasningsområdet modtages fra leverandører af fagsystemerne på området. Informationer registreres til andet brug, hvorfor indberetningsbyrden er minimal. Der kan dog være opfølgnings- og dialog opgaver for kommuner i forbindelse med Danmarks Statistiks valideringsproces.

Øvrige oplysninger

Se mere på emnesiden om Børnepasning.