Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Implicit lønindeks

Implicitte lønindeks offentliggøres kvartalsvist i en samlet Nyt fra Danmarks statistik om Lønindeks, sammen med Standardberegnede lønindeks. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Implicit lønindeks. Se mere på emnesiden om Løn- og arbejdsomkostninger.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Implicitte lønindeks offentliggøres kvartalsvist i en samlet Nyt fra Danmarks statistik om Lønindeks, sammen med Standardberegnede lønindeks.

Publikationer

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer indgår i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Implicit lønindeks i følgende tabeller:

Virksomheder og organisationer

  • ILON12: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche og sæsonkorrigering
  • ILON15: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer efter branche

Offentlig forvaltning og service

  • ILON22: Implicit lønindeks for den statslige sektor efter branche (DB07)
  • ILON25: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte efter branche (DB07)
  • ILON32: Implicit lønindeks for kommuner og regioner efter branche (DB07)
  • ILON35: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner efter branche (DB07)
  • ILON42: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner efter enhed og branche (DB07)
  • ILON52: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner efter enhed og branche (DB07)

Adgang til mikrodata

Mikrodata til beregning af de implicitte lønindeks er ikke stillet til rådighed på individniveau.

Derimod har mikrodata til beregning af de standardberegnede lønindeks (fra og med 1. kvartal 2016) ligget tilgængeligt som grunddata, som man kan søge om adgang til via Forskningsservice.

Anden tilgængelighed

Datagrundlaget anvendes også i beregningen af De standardberegnede lønindeks, dog med undtagelse af unge under 18 år samt elever og lærlinge. En del af datagrundlaget anvendes også i opgørelsen af arbejdsomkostningsdelen for Danmarks Statistisk kvartalsvise Byggeomkostningsindeks. Derudover anvendes datagrundlaget i opgørelsen af de danske tal for det europæiske arbejdsomkostningsindeks (Labour Cost Index LCI).

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Der er brancher, der ikke offentliggøres pga. diskretionering, eller fordi den specifikke aktivitet ikke forekommer i Danmark. Det gælder fx branchegrupperne B råstofindvinding og E vandforsyning og renovation.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik for en omfattende metodebeskrivelse.

Dog er der siden publikationens offentliggørelse ændret branchenomenklatur til DB07.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.