Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og uddannelse, Personstatistik
Asger Bromose Langgaard
21 59 96 46

alg@dst.dk

Hent som PDF

Højskolekurser

Statistikken giver en samlet beskrivelse af befolkningens årlige deltagelse i højskolekurser og kurser på de frie fagskoler. Statistikken opgøres både som antal kursister og antal årselever. Desuden opgøres længden af kurserne. Statistikken opgøres både for skoleår og kalenderår. Da statistikken bliver opdateret med udgangspunkt i skoleåret, vil det seneste kalenderår kun indeholde information for det første halve kalenderår. Andet halvår vil først blive indsamlet i forbindelse med det efterfølgende års indsamling.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken for højskolerne og de frie fagskoler indgår i Danmarks Statistiks kursistregister, som er en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser/enkeltfag ved voksen- og efteruddannelse, dvs. formelle, eksterne uddannelsesforløb som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder og finder sted uden for arbejdstiden. Aktiviteten på husholdnings- og håndarbejdsskolerne (senere frie fagskoler) er registreret fra starten af 1970'erne og højskoleaktiviteten kom med fra 1980'erne. For højskolerne blev kun aktiviteten på de lange kurser (dvs. kurser på 12 uger eller mere) registreret, men fra skoleåret 2011-12 kom også de korte kurser med (dvs. kurser under 12 uger).

Grupperinger og klassifikationer

Ligesom i det samlede kursistregister opdeles der efter uddannelsesområde, som er klassificeret efter Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation, DISCED-15, som er en dansk version af "International Standard Classification of Education". Nærmere beskrivelse af denne klassifikation, se om kurser-og-voksenuddannelse.

Lange kurser: kurser på 12 uger eller mere. Korte kurser: kurser på mindre end 12 uger.

Institutionstyper: Ungdomshøjskoler: højskoler som kun udbyder kurser for elever mellem 16 og 19 år. Senior Højskoler: højskoler som har tilladelse til udelukkende at afholde korte kurser. Almene og grundtvigske højskoler: Højskoler som ikke hører ind under en af de to ovenstående kategorier. Frie fagskoler: kostskoler som ikke direkte er højskoler, og fokusere på mere erhvervsfaglige kompetencer.

Sektordækning

Statistikken dækker kurser på højskoler og frie fagskoler inden for voksen og efteruddannelsesområdet.

Begreber og definitioner

Kalenderår: Et kalender år går fra 1. januar til 31. december.

Kursister: Personer der har deltaget på et kursus. En person vil fremgå en gang for hvert kursus vedkomne har deltaget på.

Skoleår: Skoleår dækker perioden fra 1. august året før til 31. juli.

Årselever: Viser elevens deltagelse i et kursus omregnet til andelen af et fuldt årskursus.

Enheder

Kursister og årselever.

Population

Personer som har deltaget i et kursus på en højskole eller en fri fagskole.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er tilgængelig fra skoleåret 2005. For korte kurser dog først fra 2012

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal

Referencetid

01-08-2022 - 31-07-2023. Da statistikken opdateres med udgangspunkt i skoleåret, vil det seneste kalenderår kun indeholde information for det første halvår. Andet halvår vil først blive indsamlet i forbindelse med det efterfølgende års indsamling af tal.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6.

Dataindsamlingen er ikke baseret på EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Der er begrænset direkte respondentbyrde, da data primært stammer fra administrative registre.

Øvrige oplysninger

Overordnede oplysninger om åben uddannelse, som højskolerne er en del af kan findes her. Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.