Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Sædholm Nielsen
39 17 30 05

mne@dst.dk

Hent som PDF

Forbrugerprisindeks

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Forbruger- og nettoprisindeks. I Statistikbanken offenliggøres tallene under Forbrugerprisindeks. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Forbruger- og nettoprisindeks.

Publikationer

Publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Forbrugerprisindeks i følgende tabeller:

 • PRIS111: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed
 • PRIS112: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal
 • PRIS8: Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit (1900=100) efter type
 • PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100) efter type
 • PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2015=100) efter type
 • PRIS201: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og husstandsgrupper

Afsluttede tabeller:

 • PRIS6: Forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe og enhed
 • PRIS61: Forbrugerprisindekset (2000=100) efter hovedtal
 • PRIS12: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2000=100) efter type
 • PRIS14: Forbrugerprisindeks, stigning i pct seneste 12 måneder (2000=100) efter type
 • PRIS1: Forbrugerprisindeks (1980=100) efter varegruppe
 • PRIS200: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks (December 2005=100) efter varegruppe og husstandsgrupper

Adgang til mikrodata

Adgang til anonymiserede mikrodata, hvor den enkelte virksomhed ikke kan identificeres, kan gives ved særskilt aftale.

Anden tilgængelighed

Det er muligt ved direkte henvendelse at få adgang til ikke publicerede detaljerede basisindeks.

Forbrugerprisindekset anvendes til deflatering af det private forbrug i Nationalregnskabet og deflatering af Detailomsætningsindekset.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik er det sæt af regler og retningslinjer, som Danmarks Statistik anvender i håndteringen af de mange data om danskerne og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen.

Diskretionering og databehandling

Det er ikke nødvendigt at anvende diskretionering på det valgte offentliggørelsesniveau.

Reference til metodedokumenter

Forklaringer på begreber, der er relevante i forbindelse med indeks, kan findes i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statstik. Der findes yderligere dokumentation på emnesiden for Forbrugerprisindeks.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.