Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
39 17 30 13

alo@dst.dk

Hent som PDF

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg

Danmarks Statistiks valghjemmeside er en væsentlig distributionskanal for valgresultater under og umiddelbart efter valget. Materiale med relevans for valget bliver lagt på hjemmesiden. Desuden udgives en statistisk efterretning, der for folketingsvalg udkommer senest 12 søgnedage efter valget, når det nye folketing træder sammen. Også i forbindelse med Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger udgives en statistisk efterretning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der laves ingen NYT for denne statistik.

Publikationer

I forbindelse med folketingsvalg laves en uddybende publikation, som udkommer ca. 9 måneder efter valget.

Statistikbanken

For hvert valg laves der 11 tabeller i Statistikbanken under Valg.

Adgang til mikrodata

Via tabeller i statistikbanken og statistiske efterretninger bliver alle resultater og beregninger vedrørende et valg gjort offentligt tilgængelige.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

For kandidater, som har hemmelig adresse, vises ingen oplysninger om den by vedkommende bor i.

Diskretionering og databehandling

For kandidater, som har hemmelig adresse, vises ingen oplysninger om den by vedkommende bor i.

Reference til metodedokumenter

Ved opgørelse af valg er hovedformålet, at alle beregninger, resultater og udvælgelser sker i fuldstændig overensstemmelse med gældende lovgivning. De gældende love kan derfor betragtes som en slags dokumentation. Gældende lov om folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg kan findes på retsinfo. Mandatberegninger ved folketingsvalg er beskrevet med relevante tabeller i den statistiske efterretning om folketintgsvalg. Mere uddybende information findes i den store publikation om folketingsvalg.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.