Gå til sidens indhold

Energiregnskab for Danmark

Energiregnskabet knytter energidata sammen med nationalregnskabet.

Energiregnskabet er baseret på de samme definitioner og klassifikationer som nationalregnskabet. Det medfører, at energiforbruget, som beskrevet i energiregnskabet, er fuldt konsistent med opgørelsen af den økonomiske aktivitet beskrevet i nationalregnskabet.

Energiregnskabet blev første gang udarbejdet i 1974 som en reaktion på den første oliekrise. Ved samme lejlighed blev regnskabet tilbageført til 1966.

Indhold

I energiregnskabet indgår 46 energivarer. Energiregnskabet opgøres i specifikke mængder (tons, m3, GWh), fælles energienheder (joule) samt bruttoenergiforbrug. Energiregnskabet offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Energiregnskabet udarbejdes ved hjælp af produktbalancemetoden. Den går ud på at man sammenstiller tilgang og anvendelse af energivarer på et detaljeret niveau. Produktbalancerne bringes til at stemme ved inddragelse af alle former for relevant information.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Energiregnskabet anvendes af ministerier, styrelser og interesseorganisationer, som led i overvågningen af energipolitiske tiltag. Herudover anvendes energiregnskabet internt i Danmarks Statistik som grundlag for en del af nationalregnskabets varebalancesystem, som grundlag for beregninger af udslip til luft og som grundlag for input-output modelbaserede analyser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen og pålideligheden vurderes at være stor for det overordnede energiforbrug, der er afstemt med energistatistik fra Energistyrelsen, produktions- og udenrigshandelsstatistikker. Præcisionen af fordelingen af anvendt energi i brancher vurderes at være mindre sikker.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives årligt ca. 6 måneder efter tællingsårets udgang. På det mest detaljerede niveau dog først efter ca. 18 måneder. Den første udgivelse indeholder fordeling på standardgrupperinger med 36, 19 og 10 brancher. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Energiregnskabet er baseret på de samme definitioner og klassifikationer som nationalregnskabet. Statistikken følger internationale standarder på området og er dermed i høj grad sammenlignelig med tilsvarende statistikker fra andre lande udarbejdet efter de gældende internationale principper. Energiregnskabet er i forbindelse med offentliggørelsen 20. november 2013 blevet revideret for alle årene fra 1966 og frem. Der er ved revisionen blevet lagt vægt på at sikre sammenlignelighed og konsistens over tid.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Der er en publikation knyttet til offentliggørelse af energiregnskabet, NYT-artiklen " Energiregnskab for Danmark". Herudover indgår Energiregnskab i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Energiregnskabet som matricer i Excel, SAS, GAUSS og GAMS offentliggøres på hjemmesiden samtidig med offentliggørelsen i Statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed