Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Thomas Eisler
39 17 30 68

tme@dst.dk

Hent som PDF

Energiregnskab for Danmark

Energiregnskabet er baseret på de samme definitioner og klassifikationer som nationalregnskabet. Statistikken følger internationale standarder på området og er dermed i høj grad sammenlignelig med tilsvarende statistikker fra andre lande udarbejdet efter de gældende internationale principper. Energiregnskabet er i forbindelse med offentliggørelsen 20. november 2013 blevet revideret for alle årene fra 1966 og frem. Der er ved revisionen blevet lagt vægt på at sikre sammenlignelighed og konsistens over tid.

International sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder på området og er dermed i høj grad sammenlignelig med tilsvarende statistikker fra andre lande udarbejdet efter de gældende internationale principper.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken blev offentliggjort første gang i 1975 og er siden blevet udgivet i sammenlignelig form, hvilket giver gode muligheder for konsistente analyser over tid.

Energiregnskab for perioden fra 2008 og frem er opstillet på baggrund af kilder baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07). Regnskabet er for perioden 1966-2007 baseret på tilbageregning af ældre tabelsæt, hvor det er søgt at foretage de tilpasninger, der er fornødne for at rette ind efter nye brancheklassifikationer.

Fra statistikåret 2007 bliver energivaren "diesel til vejtransport" opgjort som produceret og anvendt i Danmark, mens lagerændringer, import og eksport af gas- og dieselolier er opgjort i energivaren "fyringsolie og anden gas- og dieselolie, undtagen til vejtransport".

Energiregnskabet har været offentliggjort i statistikbanken med økonomiske værdier frem til statistikåret 2016. Disse værdier var i høj grad modelberegninger uden primære kilder. Det blev derfor besluttet ikke at offentliggøre dem i statistikbanken.

Sammenhæng med anden statistik

Energiregnskabet er baseret på de samme definitioner og klassifikationer som nationalregnskabet.

I forbindelse med datarevisionen i november 2013, af energiregnskabet er der i forhold til de tidligere energiregnskaber introduceret en ny allokering af produktionen af elektricitet og fjernvarme. Elektricitet produceres nu i brancherne 350010 Elforsyning og i 383900 Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse, mens fjernvarme produceres i 350010 Elforsyning, 350030 Varmeforsyning og i 383900 Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse.

Opgørelsen af energiforbruget følger generelt afgrænsningerne i nationalregnskabet. Det vil sige, at vi medregner det energiforbrug, der er forårsaget af danske residenter i Danmark og i udlandet. Andre opgørelser af energiforbruget, for eksempel Energistyrelsens energistatistik, medregner typisk det energiforbrug, der kan henføres til både danske residenter og ikke-residenter inden for det danske territorium. Energistyrelsens energistatistik er knyttet til retningslinjerne udstedt af blandt andet det Internationale Energi Agentur (IEA).

I forhold til andre energistatistiske opgørelser betyder det, at der i den nationalregnskabsmæssige opgørelse er taget hensyn til energiforbruget forårsaget af danske residenters internationale transportaktiviteter. Det vil sige, at det brændstof der er anvendt til dansk opererede køretøjer, skibe og fly i udlandet er medregnet i denne opgørelse. Diesel, jetpetroleum og fuelolie, der er indkøbt i udlandet er opgjort som særskilte energivarer.

Intern konsistens

Intern konsistens i data er god. Det er sikret ved hver udgivelse at Energiregnskabet overens stemmer med data i det endelige nationalregnskab.