Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
3917 3394

sms@dst.dk

Hent som PDF

Elevregistret

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, som indsamles en gang årligt. Størstedelen af data indsamles som system- til - systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger. Derudover sker der en omfattende validering af data i Danmarks Statistik.

Kilder

Kilderne til elevregistret (ELEV3) er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Indsamlingshyppighed

Registret er baseret på oplysninger, som indsamles en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles som system- til- systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner som indberetter via web spørgeskemaer.

Datavalidering

Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger.

Makrofejlsøgningen, som foretages på institutionen inden data indsendes, består i en optælling på nogle prædefinerede kategorier ude på de enkelte institutioner. Optællingerne sammenholdes med tallene for seneste år per uddannelse på institutionen. Hvis der forefindes større og relativt usandsynlige udsving, skal uddannelsesinstitutionen følge op på det og rette det eller meddele Danmarks Statistik, at det er et udtryk for den udvikling, der rent faktuelt har fundet sted. Kategorierne i optællingerne er: Bestand, Tilgang, Fuldført og Afbrudt.

Når data modtages hos Danmarks Statistik gennemløber data, igen, en omfattende kvalitetssikring. En af de vigtigste typer af fejltjek vedrører makrofejlsøgningen, som går ud på at søge efter de udsving, som nogle af institutionerne også er blevet bedt om at forholde sig til. Mikrofejlsøgningen foretages i forlængelse af de mere overordnede kontroller, fordi fokus her i højere grad er på uhensigtsmæssigheder på enkelte records. Det kan fx være invalide uddannelseskoder for enkelte studerende på forskellige institutioner og uddannelser eller et relationstjek: Fx om påbegyndelsestidspunktet ligger efter afgangstidspunktet. Der bliver ligeledes fortaget et overlapstjek, da der ikke altid er overensstemmelse mellem datoerne, når eleverne skifter institution. Danmarks Statistik retter datoerne, således at eleven ikke findes flere steder samtidigt. Det sker, at institutionerne ikke får opdateret alle deres elever. Hvis der er tale om større antal bliver institutionerne bedt om, at foretaget en genindberetning.

Når data er lagt i elevregistret fejlsøges på recordniveau for invalide værdier på alle variable. Endvidere fejlsøges for inkonsistens mellem variable, fx fejlsøges alder på påbegyndelsestidspunkt i forhold til uddannelsesniveau.

Som det sidste kontrolleres tidsserier på elevbestand, elevtilgang, fuldførte og afbrud for at finde uforklarlige niveauskift. I denne forbindelse kontroleres også for niveauændringer for de seneste 2 år opgjort på forrige version af elevregistret og på nyeste version.

Databehandling

Når data lægges ind i elevregistret fra forskellige områder, er der i nogle tilfælde overlap mellem uddannelserne. Disse overlap fjernes i forbindelse med dannelsen af elev3. Nogle uddannelser bliver endvidere indberettet i flere dele, fx fordi den studerende skifter institution under sit uddannelsesforløb. Disse uddannelsesdele bliver ved hjælp af til- og afgangsvariable samlet til et enkelt forløb i elev3. Ved hjælp af til- og afgangsvariable er det således muligt at se, hvilke record som høre til samme uddannelsesforløb samtidig med at institutionsskift og pauser i uddannelsesforløbene bliver bevaret i elev3. På baggrund af elev3 dannes en hullukket version af elev3, hvor de uddannelsesdele som høre til samme uddannelse samles til en record, hvis afstanden mellem dem er mindre eller lig med 13 måneder. I denne hullukket version af elev3 er det således ikke muligt at se pauser i uddannelsesforløbene på under 13 måneder eller institutionsskift undervejs i uddannelsesforløbet. En uddybende beskrivelse af dannelsen af elevregistret findes i uddannelsenstatistikkens manual: Manual

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.