Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

oekostat@dst.dk

Hent som PDF

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

Data indsamles årligt blandt supermarkedskæder (inkl. discount), varehuse samt de grossister, der sælger fødevarer til detailhandelen, herunder til købmænd/kiosker. Spørgeskemaer kvalitetskontrolleres (sammenhæng mellem værdi og mængde, udvikling fra forrige år) og respondenter genkontaktes om nødvendigt. Detailomsætning som hidrører fra grossister udregnes ud fra disses mængdeomsætning og kilopriser fra detailhandlende, så de indberettede oplysninger bliver sammenlignelige med de øvrige indberettede oplysninger fra supermarkeder og varehuse.

Kilder

Indsamlingspopulation: supermarkedskæder (inkl. discount), varehuse samt de grossister, der sælger fødevarer til detailhandelen, herunder til købmænd/kiosker ( i alt under 20 indberettere).

Salgskanaler som gårdbutikker og specialbutikker er ikke inkluderet. Disse salgskanaler dækkede under 5 pct. af den økologiske detailomsætning i 2020. Kilde: Økologisk Landsforening ”Økologisk Markedsrapport 2021”, Tal fra Gfk ConsumerScan.

Disse salgskanaler kan antages at have en anderledes sammensætning af den økologiske omsætning end den dækkede population.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data indsamles i elektronisk blanket (regneark). Spørgeskema og vejledninger tilgængelig på undersøgelsens side for indberettere.

Datavalidering

Spørgeskemaer kvalitetskontrolleres (sammenhæng mellem værdi og mængde, udvikling fra forrige år) og respondenter genkontaktes om nødvendigt.

Databehandling

Omsætning fra grossister omregnes til detailpriser, så de indberettede oplysninger bliver sammenlignelige med de øvrige indberettede oplysninger fra supermarkeder og varehuse. Følgende metode er anvendt:

På grundlag af den samlede omsætning fra supermarkederne og varehusene udregnes kilopris for de enkelte varegrupper. Herefter beregnes den værdimæssige omsætning af salg fra grossisterne ved at multiplicere denne pris med de indberettede mængdeoplysninger fra grossisterne. Efterfølgende sammenlignes den beregnede værdimæssige omsætning for de enkelte grossister med den faktiske omsætning, for på den måde at kontrollere om metoden er hensigtsmæssig for alle varegruppers vedkommende. I tvivlstilfælde er der blevet rettet henvendelse til grossisten.

Forudsætningen for at anvende omsætningen i engrosledet som estimat for den tilsvarende omsætning i detailledet er, at de detailbutikker der er medlem af DSK, De Samvirkende Købmænd (samt andre mindre kæder/købmænd/kiosker), får alle/størstedelen af deres varer fra grossistkæderne. Dataleverandørerne i undersøgelsen vurderer, at dette i meget stor udstrækning er tilfældet.

I enkelte tilfælde kan butikker, der er medlem af DSK få leveret mælk direkte fra mejerierne udenom grossisterne. Der er ikke foretaget korrektion for dette. Salg af mejeriprodukter kan derfor være en smule undervurderet.

De økologiske føde- og drikkevarers andel af den samlede detailomsætning for føde- og drikkevarer estimeres f.o.m. 2017 ud fra salgstal indhentet direkte fra de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Den samlede detailomsætning af føde- og drikkevarer blev frem til 2016 udregnet ved hjælp af undersøgelsen ’Detailhandlens omsætning efter branche og varegruppe’ samt et indeks for udviklingen i detailhandelsomsætningen af føde- og drikkevarer. ’Detailhandlens omsætning efter branche og varegruppe’ gennemføres ikke længere. Det nye beregningsgrundlag vurderes at være mere præcist end det tidligere. Andelene f.o.m. 2017 kan ikke sammenlignes med tidligere år. Det skyldes dels det nye beregningsgrundlag, dels udvidelsen af undersøgelsen i 2017 med virksomheder der udelukkende sælger on-line (herunder abonnementssalg).

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.