Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Dagblade og tidsskrifter

Dagblade og Tidsskrifter er årlige opgørelser af læsertal og antal for forskellige kategorier af dagblade og tidsskrifter. Dagblade er opdelt efter, om de er landsdækkende eller lokale/regionale. Magasiner er fordelt på emner og udgivelsesfrekvens. Fagblade er opdelt efter Danske mediers branche klassifikation, fx landbrug eller kommunikation. Statistikken baserer sig på læsertalsmålinger fra Index Danmark/Gallup og opdateres årligt.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder fra og med 2007 oplysninger om antal udgivelser, læsertal, kategorier, ugedag og geografisk dækning for danske dagblade og tidsskrifter. Frem til 2014 var statistikken baseret på oplagstal fra Dansk Oplagskontrol, og disse data kan findes i de nu afsluttede statistikbanktabeller. I 2017 blev der lanceret fire nye tabeller til belysning af de trykte mediers udbredelse baseret på de officielle, brancheanerkendte målinger fra Index Danmark/Gallup . Læsertallet angiver antallet af unikke personer over 12 år, der i løbet af en uge har læst i mindst 2 minutter i mindst ét af de trykte medier, der er omfattet af den relevante kategori. Læsertallene for dagbladene er angivet efter geografisk dækning (landsdækkende eller regionalt/lokalt) i vist i tabellen AVISLAES1. Bruttodækningen angiver, hvor mange læsere den enkelte dagblads- eller tidsskriftsudgivelse har ugentligt. For et enkelt medie er der sammenfald mellem læsertal og bruttodækning. Ved aggregering af flere medier, viser bruttodækningen det samlede antal læste enkelttitler. Det er ikke et udtryk for det samlede antal læsere, da den enkelte læser kan læse mere end en udgivelse. For dagblade er antallet af individuelle titler samt deres bruttodækning fordelt på læsertalsintervaller angivet efter geografiske dækning (landsdækkende eller regionalt/lokalt) i tabellen DAGBLAD3. For fagblade og magasiner er antallet af individuelle titler samt deres bruttodækning fordelt på læsertalsintervaller angivet efter brancher eller emner vist i tabellerne FAGBLAD2 og MAGASIN2. Statistikken indeholder for hvert år fra 2018 og frem oplysninger om antallet af individuelle dagblade, ugentlige læsertal og bruttodækning fordelt på geografi for dagblade. Desuden omfatter statistikken fagblade og magasiner fordelt på udgivelsesfrekvens, bruttodækning og kategori. Fra 2007 og til og med 2018 omfattede statistikken halvårlige tal.

Grupperinger og klassifikationer

For fagblade og magasiner er hhv. branche og emne for de enkelte tidsskrifter baseret på Mediedatabasens/Danske Mediers kategorisering af de enkelte titler. Fagbladene er kategoriseret efter følgende brancher: 1.0 Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri 2.0 Fremstilling og industriel virksomhed 3.0 Bygge- og anlægsvirksomhed 4.0 Engros-, detailhandel og indkøb 5.0 Transport og kommunikation 6.0 Tjenesteydelser, rådgivning og økonomi 7.0 Offentlig virksomhed og undervisning 8.0 Sundhed, behandling og pædagogik 9.0 Fritid, foreninger og ideel virksomhed

Magasinerne, som er i branchen 10.0 Forbrugerrettede medier, er kategoriseret i følgende emner: 10.1 Bil, båd og mc 10.2 Rejser, geografi & turisme 10.3 Privatøkonomi og populærvidenskab 10.4 Mad, bolig og indretning 10.5 Kultur, storby og forlystelser 10.6 Mode, design og livsstil 10.7 Elektronik, foto og underholdning 10.8 Fritid, sport og hobby 10.9 Sundhed, velvære, familie og børn

Udgivelsesfrekvens: For magasiner og fagblade angiver udgivelsesfrekvensen, om de enkelte titler udgives ’ugentligt’ eller ’sjældnere end ugentligt’.

Læsertalsinterval: Dagblade og tidsskrifter er kategoriseret efter antallet af læsere opdelt i forskellige intervaller.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Dagblad: Publikation, der udkommer 5-7 dage om ugen og som indeholder artikler inden for journalistiske genrer som nyheder, interviews, reportager og opinionsstof.

Fagblad: Periodisk publikation indeholdende artikler omhandlende et mere eller mindre fagligt afgrænset emne.

Magasin: Periodisk publikation indeholdende artikler om fx kulturelle, faglige eller videnskabelige emner, ofte inden for et bestemt område.

Enheder

Dagblade, fagblade og magasiner.

Population

Statistikken omfatter de trykte medier i form af dagblade og tidsskrifter (fagblade og magasiner).

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2007 og frem, de seneste tidsserier starter dog først i 2018. Ældre tidsserier kan findes i Statistisk Årbog.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Bruttodækning og læsertal opgives i 1000 stk./personer. Dagblade angives i antal dagblade.

Referencetid

Kalenderår. I ældre tabeller refererer perioderne H1 og H2 til kalenderårets 1. og 2. halvår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles fra eksisterende kilder og kræver ikke en indsamlingshjemmel. Dataindsamlingen er ikke baseret på EU- eller anden regulering.

Indberetningsbyrde

Der er ingen selvstændig indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik, da, idet den bygger på resultaterne fra andre undersøgelser.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.